Informacja o zmianach w sposobie realizacji obowiązku zdalnego nauczania w Lingwistycznej Szkole Wyższej w Warszawie od dnia 15 kwietnia 2020 r.

business

Warszawa, dnia 8 kwietnia 2020 r.


Informacja o zmianach w sposobie realizacji obowiązku zdalnego nauczania w Lingwistycznej Szkole Wyższej w Warszawie od dnia 15 kwietnia 2020 r.

Poniżej przedstawiamy informację dotyczącą – obowiązujących od 15 kwietnia 2020 r. do odwołania czasowego ograniczenia funkcjonowania Uczelni – sposobów kształcenia na odległość:

 1. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 511 i 528).
 2. W okresie od 15 kwietnia 2020 r. do zakończenia zawieszenia kształcenia tradycyjnego na studiach I i II stopnia i studiach podyplomowych, na Uczelni dokonuje się zmiany w organizacji sposobu kształcenia na odległość dla studentów i słuchaczy.
 3. Kształcenie na odległość będzie prowadzone w czasie rzeczywistym, zgodnie z obowiązującym planem. Będzie polegać na udostępnianiu, wskazywaniu materiałów dydaktycznych przez wykładowców, prowadzeniu zajęć, konsultacji oraz wymiany informacji pomiędzy wykładowcami i studentami/słuchaczami za pomocą środków określonych zgodnie z niniejszą informacją.
 4. Do pracy on-line w postaci realizacji zajęć dydaktycznych będzie wykorzystywane narzędzie w postaci komunikatora ClikMeeting. Każdy student/słuchacz otrzyma stosowną wiadomość mailową z informacjami umożliwiającymi zalogowanie. Wiadomość zostanie skierowana na adres każdego studenta/słuchacza utworzony w domenie Uczelni.
 5. Kontakt z Biurem Obsługi Studenta i Administracją będzie realizowany za pomocą adresów: biuro@lingwistyka.edu.pl; dziekanat@lingwistyka.pl, Tel. 506 664 469, zaś kontakt z wykładowcami, wykraczający poza zajęcia dydaktyczne będzie realizowany na utworzone dla wykładowców w domenie Uczelni adresy poczty elektronicznej.
 6. Posiadanie przez studenta/słuchacza ograniczonego dostępu do Internetu lub słabszego komputera nie może być powodem jego wykluczenia z możliwości realizacji kształcenia zdalnego. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek studenta/słuchacza będą podejmowane indywidualne decyzje, co do sposobu realizacji nauki zdalnej.
 7. Zajęcia będą prowadzone w taki sposób, aby możliwie maksymalnie zapewnić realizację programu studiów i efektów kształcenia w stopniu umożliwiającym dalsze kształcenie po powrocie na Uczelnię, w ramach wymogów odnośnie danego semestru.
 8. Kształcenie na odległość odbywać się będzie zgodnie z obowiązującym w danym semestrze planem zajęć (tj. według planu opublikowanego przed ogłoszeniem stanu epidemii). Podczas zajęć on-line będzie sprawdzana obecność studentów i słuchaczy na zajęciach, zaś nagrania będą archiwizowane celem weryfikacji tej obecności.
 9. Udział studentów/słuchaczy w kształceniu na odległość jest obowiązkowy. Jest to wymagana w okresie epidemii forma realizacji studiów. Podejmowane przez studentów/słuchaczy działania będą oceniane. Wykładowcy będą informować o wymaganiach, określać zakres pracy oraz warunki jej zaliczenia. Wkładowcy określą także sposób zaliczenia przedmiotu w ramach sesji egzaminacyjnej, o ile stan epidemii nie zakończy się przed planowanym terminem sesji. Istnieje także możliwość przesunięcia tego terminu, o czym Uczelnia będzie informować.
 10. O ocenach, studenci będą informowani poprzez wpis w Wirtualnym Dziekanacie.
 11. Aby uporządkować korespondencję i wymianę informacji:
  1. w sprawie pytań dotyczących treści kształcenia, wymagań edukacyjnych proszę zwracać się do wykładowców prowadzących zajęcia oraz do prorektora ds. nauki, dr Anny Jaroch;
  2. w sprawach związanych z organizacją kształcenia zdalnego na poziomie danego semestru, w sprawie dostępu do komunikatora ClickMeeting – do Sebastiana Cybulskiego (scybulski@lingwistyka.edu.pl i Marcina Najdyhora (marcin.najdyhor@cyber.pl)
  3. w sprawach pilnych proszę kontaktować się z Biurem Obsługi Studenta.
 12. Dopuszcza się, w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach, na wniosek wykładowcy inną formę realizacji kształcenia zdalnego, o czym studenci/słuchacze będą informowani.
 13. Korzystanie ze zdalnego nauczania wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych przez administratorów danego narzędzia na zasadach określanych przez tych administratorów w publikowanych przez nich regulaminach.
 14. Przetwarzanie danych osobowych wykładowców, studentów/słuchaczy, w tym ich wizerunku, udostępnianych w związku z korzystaniem z narzędzi umożliwiających realizację obowiązku kształcenia on-line przez Uczelnię odbywa się na ogólnych zasadach obowiązujących na Uczelni i jest niezbędne do wykonania obowiązku wynikającego z rozporządzenia, o którym mowa w pkt 1 niniejszej informacji.
 15. Należy przestrzegać dobrych praktyk rekomendowanych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, pomagających zachować bezpieczeństwo danych podczas nauki online:
  1. Na bieżąco aktualizuj systemy operacyjne.
  2. Systematycznie aktualizuj programy antywirusowe, antymalware i antyspyware
  3. Regularnie skanuj stacje robocze programami antywirusowymi, antymalware i antyspyware.
  4. Pobieraj oprogramowanie wyłącznie ze stron producentów.
  5. Nie otwieraj załączników z nieznanych źródeł dostarczanych poprzez korespondencję elektroniczną.
  6. Nie zapamiętuj haseł w aplikacjach webowych.
  7. Nie zapisuj haseł na kartkach.
  8. Nie używaj tych samych haseł w różnych systemach informatycznych.
  9. Zabezpieczaj serwery plików czy inne zasoby sieciowe.
  10. Zabezpieczaj sieci bezprzewodowe – Access Point.
  11. Dostosuj złożoność haseł odpowiednio do zagrożeń.
  12. Unikaj wchodzenia na nieznane czy przypadkowe strony internetowe.
  13. Nie loguj się do systemów informatycznych w przypadkowych miejscach z niezaufanych urządzeń lub publicznych niezabezpieczonych sieci Wi-Fi.
  14. Wykonuj regularne kopie zapasowe.
  15. Korzystaj ze sprawdzonego oprogramowania do szyfrowania e-maili lub nośników danych.
  16. Szyfruj dane przesyłane pocztą elektroniczną.
  17. Szyfruj dyski twarde w komputerach przenośnych.
  18. Przy pracy zdalnej korzystaj z szyfrowanego połączenia VPN.
  19. Odchodząc od komputera, blokuj stację komputerową.
  20. Nie umieszczaj w komputerze przypadkowo znalezionych nośników USB. Może znajdować się na nich złośliwe oprogramowanie.
ZAŁĄCZNIKI