Kilka słów na temat marketingu personalnego

główne_marketing-personalny

Marketing personalny skupia się wokół zarządzania pracownikiem. Dobrze prosperująca firma musi opierać się na wykwalifikowanym personelu, który będzie skutecznie realizował powierzone mu zadania. Dlatego głównym zadaniem marketingu personalnego jest zapewnianie danemu przedsiębiorstwu odpowiedniej liczby właściwie przygotowanych pracowników. Przez właściwe przygotowanie rozumie się posiadanie odpowiedniej wiedzy oraz wykształcenia, umiejętność szybkiej adaptacji do nowych warunków, potencjał możliwy do wykorzystania przez firmę oraz doświadczenie i zdolność współpracy.

Pozyskiwanie odpowiednio wykwalifikowanych pracowników to najważniejsze obszary zainteresowań marketingu personalnego. Zainteresowania te obejmują dwie płaszczyzny. Pierwsza to sposób postępowanie wobec klientów. Druga dotyczy tworzenia korzystnej atmosfery w ramach społeczności pracowniczej w firmie.

Dlatego wyznacznikami tego programu jest kilka czynników:

– sposób kierowania, motywowania oraz oceniania ludzi,

– dokładnie określone warunki zatrudnienia, w tym czas pracy i wysokość wynagrodzenia,

– ogólny dostęp do informacji,

– stworzenie atmosfery samodzielności i odpowiedzialności, która pomaga personelowi nawiązać więź z przedsiębiorstwem,

– zapewnianie pracownikom możliwości kariery i rozwoju,

– tworzenie odpowiednich więzi, budzącej zaufanie atmosfery i poczucia identyfikacji.

Warto zaznaczyć, że marketing personalny nie stanowi jedynie narzędzia do pozyskiwania pracowników dla firmy, ale jest kompleksowym zbiorem różnorodnych działań. Pracownik powinien tam znaleźć nie tylko odpowiednie narzędzia i procedury, ale także jasno określone zadania, wizje i cele firmy. Niezwykle istotne jest także samo otoczenie. Musi być ono przyjazne i budzący zaufanie.

Właściwe przygotowanie miejsca pracy wpływa na wydajność danej osoby i jej przywiązanie do realizacji postawionych przed nią zadań. Pracownik może w ten sposób podnosić swoje kwalifikacje i sam siebie motywować. To niezwykle istotne, zwłaszcza w dobie tak zwanego rynku pracownika, kiedy pracy jest więcej a wykwalifikowanej do niej kadry mniej. Firmy muszą w pewnym sensie konkurować o dobrych fachowców i dbać o tych, którzy już są zatrudnieni.

Badania pokazują, że dobra motywacja oraz skuteczna komunikacja między managerem a pracownikiem podnoszą konkurencyjność firmy. Zatrudniony personel akceptuje nawyki panujące w przedsiębiorstwie i przejmuje je jako własne. Poczucie przynależności do firmy pozwala mu lepiej zrozumieć jej wizje i plany zarządu. Można powiedzieć, że zadowolenie z pracy i wydajność idą w parze. Przy czym, warto zaznaczyć tutaj istotną rolę mechanizmów psychologicznych, ponieważ nie zawsze wysokość wynagrodzenia stanowi dla pracownika główny cel. Jednym z elementów motywowania, mogą być np. szkolenia, które poza rozwijaniem kompetencji pracownika, stanowią również pewnego rodzaju gratyfikację. Interesujące kursy i szkolenia otwarte dla pracowników, znajdziesz m.in. tutaj. 

Wykwalifikowana osoba może przebierać w ofertach pracy i kierować się atmosferą panującą w danym przedsiębiorstwie, możliwościami rozwoju czy polityką firmy, a nie wysokością wynagrodzenia. Firma, która w sposób odpowiedni kształtuje i prowadzi swój marketing personalny staje się profesjonalnym organem rynku. Jest podmiotem wiarygodnym i odpowiedzialnym dla kontrahentów, co wpływa na liczbę zamówień i nawiązywanie nowych kontaktów biznesowych. Dobrze wyszkolona kadra i skuteczne zarządzanie załogą stają się atutem przedsiębiorstwa. O jego sukcesie zawsze decydują ludzie, poprzez swoje zaangażowanie i dobrze wykonywaną pracę.

Odpowiedni sposób traktowania pracowników niesie ze sobą pewne konsekwencje dla firmy. Przedsiębiorstwo oddziaływuje na wewnętrzny oraz na zewnętrzny rynek pracy, ale musi się też dostosowywać do wymagań rynku, jego dynamiki i preferencji pracowników. Przedsiębiorstwo musi zacząć patrzeć na siebie jak na mikrosystem, ściśle powiązany z otoczeniem takim jak: konkurencja, rynek zbytu, rynek pracy, rynek zaopatrzenia itd. Dlatego aktywny marketing personalny jest tak istotny. Pozwala podejmować określone działania marketingowe na wewnętrznym i na zewnętrznym rynku pracy oraz kontrolować procesy zachodzące w samym przedsiębiorstwie. Firma, która zrozumie, że jej sukces zależy od sukcesu pracownika będzie skutecznie odnajdywać się na rynku i szybko się rozwijać.