Powołanie komisji kwalifikacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień zawodowy

komisjakwalifikacyjna

Czy trzeba powiadamiać Kuratorium i Organ Prowadzący o postępowaniu kwalifikacyjnym stażysty?. Jeśli tak to jakie obowiązują terminy powiadomień?

 

Zawiadomienie o powołaniu komisji kwalifikacyjna dla nauczyciela stażysty

 

Ani Karta Nauczyciela ani rozporządzenie w sprawie awansu zawodowego nie wskazują wprost obowiązku zawiadomienia kuratorium oświaty oraz organu prowadzącego o posiedzeniu komisji kwalifikacyjnej dla nauczycieli stażystów. Organizując jednak rozmowę, trzeba organy te o niej zawiadomić. 

 

Zasady powołania komisji kwalifikacyjnej

 

Komisję kwalifikacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego powołuje dyrektor szkoły. W skład komisji wchodzą:

  1. dyrektor lub wicedyrektor szkoły, jako przewodniczący komisji;
  2. przewodniczący zespołu nauczycieli, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 111 ustawy – Prawo oświatowe, a jeżeli zespół taki nie został w tej szkole powołany – nauczyciel mianowany lub dyplomowany zatrudniony w szkole, a w przypadku przedszkola, szkoły lub placówki, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2, w których nie są zatrudnieni nauczyciele mianowani lub dyplomowani – nauczyciel kontraktowy;
  3. opiekun staż
    (art. 9g ust. 1 Karty Nauczyciela).

W pracy komisji kwalifikacyjnej, w charakterze obserwatora, może brać udział przedstawiciel organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny (art. 9g ust. 4 Karty Nauczyciela).

 

Zapamiętaj!

Aby powyższe organy mogły skorzystać ze swojego uprawnienia, dyrektor musi zawiadomić je o wyznaczeniu terminu posiedzenia komisji kwalifikacyjnej.

 

Termin powiadomienia organu prowadzącego

 

Rozporządzenie w sprawie awansu zawodowego nauczycieli nie reguluje ani formy ani terminu zawiadomienia organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny o posiedzeniu komisji kwalifikacyjnej. Przepisy wskazują jedynie, że dyrektor szkoły ma obowiązek powiadomić nauczyciela, który złożył wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy na co najmniej 7 dni przed dniem posiedzenia komisji (§11 ust. 3 rozporządzenia MEN z 26 lipca 2018 r.).

W praktyce przyjmuje się analogiczny termin powiadomienia organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny tj. 7 dni przed terminem posiedzenia komisji.

Polecamy: Certyfikowane szkolenie ocena pracy i awans zawodowy nauczyciela i dyrektora

Podstawa prawna

  • Ustawa z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r., poz. 967 ze zm.) – art. 9g ust. 1 i ust. 4.
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2018 r., poz. 1574 ze zm.) – §11 ust. 3.

 

Anna Trochimiuk
Prawnik, Ekspert prawa oświatowego
Trener eLerneo.pl

Twoje zgody

Google Analytics

Google Analytics wykorzystuje własne pliki cookie głównie do raportowania interakcji użytkowników w Twojej witrynie. Pliki te służą do przechowywania informacji, które nie umożliwiają identyfikacji użytkownika. Przeglądarki internetowe nie współdzielą własnych plików cookie między różnymi domenami. Google Analytics rejestruje adresy IP użytkowników, by umożliwić właścicielom tych witryn zorientowanie się, z jakich części świata pochodzą osoby odwiedzające ich witrynę („geolokalizacja według IP”) oraz chronić bezpieczeństwo usługi. Google Analytics nie udostępnia swoim klientom rzeczywistych adresów IP. Poza tym metoda nazywana maskowaniem adresów IP zapewnia właścicielom witryn korzystającym z Google Analytics opcję polecenia, by system Google Analytics używał do geolokalizacji tylko części adresu IP, a nie jego całości. Warunki korzystania z Google Analytics, do których muszą stosować się wszyscy użytkownicy tej usługi, zabraniają przekazywania do Google Analytics informacji umożliwiających identyfikację osób. Są to m.in. imię i nazwisko, adres e-mail i informacje rozliczeniowe.

_ga,_gat,_gid

Sales Manago

Monitorowanie i budowa profilu behawioralnego to serce Marketing Automation – ta funkcja jest wyróżnikiem takich systemów i stanowi o ich przewadze nad klasycznymi CRM-ami i systemami do masowej analityki ruchu. W SALESmanago informacje o ruchu kontaktu na stronie www są czerpane z trzech podstawowych źródeł: Pliki monitorujące typu Cookies, Adres IP odwiedzającego, Dodatkowe dane protokołu HTTP/HTTPS

_smvs, smuuid, smvr,smg,SERVERID

Google

W przeglądarkach większości użytkowników usług Google plik cookie preferencji będzie oznaczony jako „NID” i będzie wysyłany przez przeglądarkę do witryn Google. Plik cookie typu NID zawiera identyfikator, którego Google używa, by zapamiętać preferencje użytkownika oraz inne informacje, w szczególności te dotyczące preferowanego języka (np. polskiego), liczby wyników wyszukiwania wyświetlanych na stronie (np. 10 lub 20) oraz włączenia lub wyłączenia filtra Google SafeSearch.

NID