Powołanie komisji kwalifikacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień zawodowy

komisjakwalifikacyjna

Czy trzeba powiadamiać Kuratorium i Organ Prowadzący o postępowaniu kwalifikacyjnym stażysty?. Jeśli tak to jakie obowiązują terminy powiadomień?

 

Zawiadomienie o powołaniu komisji kwalifikacyjna dla nauczyciela stażysty

 

Ani Karta Nauczyciela ani rozporządzenie w sprawie awansu zawodowego nie wskazują wprost obowiązku zawiadomienia kuratorium oświaty oraz organu prowadzącego o posiedzeniu komisji kwalifikacyjnej dla nauczycieli stażystów. Organizując jednak rozmowę, trzeba organy te o niej zawiadomić. 

 

Zasady powołania komisji kwalifikacyjnej

 

Komisję kwalifikacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego powołuje dyrektor szkoły. W skład komisji wchodzą:

  1. dyrektor lub wicedyrektor szkoły, jako przewodniczący komisji;
  2. przewodniczący zespołu nauczycieli, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 111 ustawy – Prawo oświatowe, a jeżeli zespół taki nie został w tej szkole powołany – nauczyciel mianowany lub dyplomowany zatrudniony w szkole, a w przypadku przedszkola, szkoły lub placówki, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2, w których nie są zatrudnieni nauczyciele mianowani lub dyplomowani – nauczyciel kontraktowy;
  3. opiekun staż
    (art. 9g ust. 1 Karty Nauczyciela).

W pracy komisji kwalifikacyjnej, w charakterze obserwatora, może brać udział przedstawiciel organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny (art. 9g ust. 4 Karty Nauczyciela).

 

Zapamiętaj!

Aby powyższe organy mogły skorzystać ze swojego uprawnienia, dyrektor musi zawiadomić je o wyznaczeniu terminu posiedzenia komisji kwalifikacyjnej.

 

Termin powiadomienia organu prowadzącego

 

Rozporządzenie w sprawie awansu zawodowego nauczycieli nie reguluje ani formy ani terminu zawiadomienia organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny o posiedzeniu komisji kwalifikacyjnej. Przepisy wskazują jedynie, że dyrektor szkoły ma obowiązek powiadomić nauczyciela, który złożył wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy na co najmniej 7 dni przed dniem posiedzenia komisji (§11 ust. 3 rozporządzenia MEN z 26 lipca 2018 r.).

W praktyce przyjmuje się analogiczny termin powiadomienia organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny tj. 7 dni przed terminem posiedzenia komisji.

Polecamy: Certyfikowane szkolenie ocena pracy i awans zawodowy nauczyciela i dyrektora

Podstawa prawna

  • Ustawa z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r., poz. 967 ze zm.) – art. 9g ust. 1 i ust. 4.
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2018 r., poz. 1574 ze zm.) – §11 ust. 3.

 

Anna Trochimiuk
Prawnik, Ekspert prawa oświatowego
Trener eLerneo.pl