EFEKTY KSZTAŁCENIA - STUDIA I STOPNIA

Opis efektów kształcenia dla kierunku filologia w Lingwistycznej Szkole Wyższej w Warszawie
Symbol Efekty kształcenia dla kierunku filologia profil praktyczny. Po ukończeniu studiów I stopnia na kierunku filologia absolwent: Odniesienie do efektów kształcenia w obszarach kształcenia w zakresie nauk humanistycznych i społecznych Metody weryfikacji efektów kształcenia
WIEDZA
w zakresie wiedzy ogólnofilologicznej:
K_W01 ma podstawową wiedzę o źródłach i miejscu dyscyplin filologicznych w obszarze nauk humanistycznych i społecznych oraz o ich metodologicznym powiązaniu z innymi dyscyplinami nauk H1P_W01

H1P_W02
udział w dyskusjach;
kolokwia,
prace projektowe,
egzaminy,
praca dyplomowa
K_W02 zna terminologię używaną w dyscyplinach filologicznych na poziomie podstawowym w języku specjalności i w języku polskim H1P_W03 udział w dyskusjach;
kolokwia,
prace projektowe,
egzaminy
praca dyplomowa
K_W03 ma uporządkowaną podstawową wiedzę w zakresie językoznawstwa, literaturoznawstwa, realioznawstwa z obszaru kulturowego języka specjalności zorientowaną na jej zastosowania praktyczne H1P_W01

H1P_W02

H1P_W03

H1P_W04
udział w dyskusjach;
kolokwia, prace projektowe,
egzaminy
praca dyplomowa
K_W04 ma podstawowa wiedzę o funkcjonowaniu instytucji związanych z działalnością filologa H1P_W05 udział w dyskusjach;
kolokwia,
prace projektowe,
egzaminy
praca dyplomowa
K_W05 posiada ogólną wiedzę na temat finansowych i prawnych aspektów zawodu nauczyciela języka obcego lub tłumacza H1P_W06

S1P_W07
udział w dyskusjach,
kolokwia,
prezentacje,
egzaminy
K_W06 ma uporządkowaną wiedzę w zakresie technik informatycznych niezbędną do wykonywania zawodu nauczyciela i tłumacza H1P_W07 udział w dyskusjach,
kolokwia,
prezentacje,
prace projektowe,
egzaminy
praca dyplomowa
K_W07 ma podstawową wiedzę na temat potrzeb odbiorców usług świadczonych zgodnie ze specjalizacją studiów, potrafi diagnozować je oraz dokonywać ocen jakości świadczonych usług H1P_W08 portfolio językowe,
dyskusje panelowe,
prezentacje,
prace projektowe,
kolokwia,
egzaminy
praca dyplomowa
K_W08 posiada niezbędną wiedzę z zakresu zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz udzielania pierwszej pomocy H1P_W09 prezentacje,
kolokwia,
"case studies",
udział w dyskusjach,
kolokwia,
egzaminy
K_W09 zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego H1P_W10

S1P_W10
prezentacje,
prace projektowe,
kolokwia,
egzaminy
K_W10 zna zasady promocji zdrowia i zdrowego trybu życia prezentacje,
kolokwia,
opinia opiekuna praktyk
w zakresie wiedzy specjalistycznej (dla specjalizacji nauczycielskiej - opcjonalnie):
K_W11 posiada wiedzę na temat teorii dotyczących wychowania, uczenia się i nauczania oraz różnorodnych uwarunkowań tych procesów H1P_W01

H1P_W02
prezentacje,
opinia opiekuna praktyk
K_W12 posiada wiedzę na temat struktury i funkcji systemu edukacji – celów, podstaw prawnych, organizacji i funkcjonowania instytucji edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych S1P_W07 "case studies",
prezentacje,
udział w dyskusjach
K_W13 ma podstawową wiedzę z zakresu glottodydaktyki oraz akwizycji językowej uczących się H1P_W01

H1P_W02

H1P_W03
portfolio nauczyciela,
lekcje pokazowe,
"case studies",
dyskusje,
opinia opiekuna praktyk,
kolokwia,
egzaminy
praca dyplomowa
w zakresie wiedzy specjalistycznej (dla specjalizacji tłumaczeniowej - opcjonalnie):
K_W14 ma podstawową wiedzę z zakresu teorii tłumaczeń, niezbędną w wykonywaniu zawodu tłumacza języka obcego H1P_W01

H1P_W02

H1P_W03
udział w dyskusjach,
prezentacje,
kolokwia,
egzaminy
praca dyplomowa
K_W15 ma podstawową wiedzę, obejmującą znajomość metod i technik tłumaczenia pisemnego i ustnego H1P_W02

H1P_W02
prace projektowe,
portfolio tłumaczeń,
kolokwia,
egzaminy
praca dyplomowa
K_W16 ma podstawową wiedzę z zakresu gramatyki i stylistyki współczesnego języka polskiego, niezbędną w wykonywaniu zawodu tłumacza pisemnego i ustnego H1P_W02 prace projektowe,
portfolio tłumaczeń,
kolokwia
UMIEJĘTNOSCI
w zakresie ogólnym:
K_U01 potrafi uczyć się i doskonalić własny warsztat pracy korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym) i nowoczesnych technologii H1P_U01

H1P_U02
prace projektowe
praca dyplomowa
K_U02 potrafi posługiwać się językiem specjalności na poziomie B1-C1 (odpowiednio do planu nauczania PNJ) wg skali biegłości językowej ESOKJ H1P_U11

H1P_U12

H1P_U13

H1P_U14
prezentacje,
prace projektowe
praca dyplomowa
K_U03 potrafi rozwijać kompetencje językowe w zakresie wybranego drugiego języka obcego H1P_U02

H1P_U14
prezentacje,
portfolio prac pisemnych,
udział w dyskusjach,
kolokwia,
egzaminy,
praca dyplomowa
K_U04 potrafi zaplanować i zrealizować projekty typowe dla wybranej działalności zawodowej związanej z wykształceniem filologicznym H1P_U03

H1P_U03
kontrola pracy własnej studenta (e-learning)
K_U05 potrafi planować i realizować zadania związane ze swoja specjalizacją zawodową H1P_U04

S1P_U07
udział w dyskusji,
portfolio,
prezentacje,
kolokwia,
egzaminy,
praac dyplomowa
K_U06 potrafi przeprowadzić prostą diagnozę potrzeb odbiorców usług świadczonych przez specjalistę filologa (np. nauczyciela lub tłumacza) H1P_U05 kontrola pracy własnej studenta (portfolio nauczyciela lub tłumacza),
praca dyplomowa
K_U07 potrafi ocenić jakość usług świadczonych przez filologa (np. tłumacza czy nauczyciela) H1P_U06 udział w dyskusjach,
"case studies",
kolokwia,
opinia opiekuna praktyk,
egzaminy,
praca dyplomowa
K_U08 potrafi sporządzić wniosek o organizację lub przyznanie środków na realizację projektu nauczycielskiego lub tłumaczeniowego H1P_U08 prace projektowe,
lekcje pokazowe ( w przypadku nauczycieli),
prezentacje,
portfolio, i opinie opiekuna praktyk,
praca dyplomowa
K_U09 potrafi w szerokim zakresie wykorzystywać technologie informacyjną w wykonywanym zawodzie H1P_U01

H1P_U09
kontrola pracy własnej studenta (portfolio nauczyciela lub tłumacza),
praca dyplomowa
K_U10 potrafi formułować wnioski, dokonywać syntezy wypowiedzi, a także podjąć dyskusję uwzględniając opinię innych uczestników i właściwie ją podsumować w języku polskim i specjalności H1P_U10 udział w proseminarium,
seminarium prace projektowe,
dyskusje
K_U11 potrafi porozumiewać się ze specjalistami w uprawionej dziedzinie i wykorzystaniem różnych technik i kanałów komunikacyjnych H1P_U11 portfolio,
prace semestralne,
prace dyplomowe
K_U12 potrafi opracować krótką rozprawę akademicką w języku polskim oraz w języku studiowanej specjalności zachowaniem zasad prawa autorskiego H1P_U12

S1P_U09
prace pisemne,
”case studies”,
dyskusje
K_U13 Potrafi zaprezentować w formie ustnej nowe treści w języku specjalności H1P_U13 udział w proseminarium,
seminarium prace projektowe,
dyskusje
w zakresie wiedzy specjalistycznej (dla specjalizacji nauczycielskiej - opcjonalnie):
K_U14 potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu psychologii i pedagogiki oraz powiązanych z nimi dyscyplin do analizowania i interpretowania problemów edukacyjnych i wychowawczych S1P_U02 udział w dyskusjach,
prace projektowe,
"case studies",
opinia opiekuna praktyk
K_U15 potrafi dobierać i wykorzystywać dostępne materiały, środki i metody pracy w celu projektowania i efektywnego realizowania działań pedagogicznych oraz wykorzystywać nowoczesne technologie do pracy dydaktycznej H1P_U03

H1P_U04

H1P_U09
"case studies",
dyskusje,
opinia praktyk,
kolokwia,
egzaminy
K_U16 posiada podstawowe umiejętności w zakresie oceny efektów nauczania, oceny materiałów dydaktycznych i ewaluacji postępów uczniów H1P_U06 "case studies",
dyskusje,
opinia opiekuna praktyk,
kolokwia,
ocena koleżeńska,
egzaminy
K_U17 potrafi uwzględnić podstawową wiedzę na temat prawnej i organizacyjnej strony pracy nauczyciela H1P_U07

H1P_U07
prezentacje,
portfolio,
dyskusje,
praca dyplomowa
w zakresie specjalistycznym ( dla specjalizacji tłumaczeniowej – opcjonalnie):
K_U18 potrafi wykorzystać podstawową wiedzę obejmującą znajomość metod i technik tłumaczenia pisemnego i ustnego w podejmowanych działaniach praktycznych na polu tłumaczenia H1P_U09

H1P_U12
prace projektowe,
portfolio tłumaczeniowe,
kolokwia,
egzaminy,
pinia opiekuna praktyk,
kolokwia,
egzaminy
K_U19 potrafi dobierać i wykorzystywać dostępne materiały, środki i metody pracy w celu efektywnego realizowania działań translatorskich oraz wykorzystywać w nich nowoczesne techniki informacyjne H1P_U03

H1P_U04

H1P_U09
prace projektowe,
portfolio tłumaczeniowe,
kolokwia opinia opiekuna praktyk,
egzaminy
K_U20 potrafi ocenić jakość usług związanych z działalnością translatoryczną H1P_U06 prace projektowe,
portfolio tłumaczeniowe,
prezentacje,
opinia opiekuna praktyk
K_U21 potrafi uwzględnić podstawową wiedzę na temat prawnej i organizacyjnej strony pracy tłumacza pisemnego i ustnego w podejmowanych działaniach praktycznych na polu tłumaczenia H1P_U07 prace projektowe,
portfolio tłumaczeniowe,
kolokwia opinia opiekuna praktyk,
egzaminy
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
w zakresie ogólnym
K_K01 potrafi ocenić swoją wiedzę i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego doskonalenia zawodowego H1P_K01 dyskusje,
prezentacje,
opinia opiekuna praktyk
K_K02 jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, zespołach, organizacjach i instytucjach podejmujących działania praktyczne na polu nauczania i tłumaczenia H1P_K02

S1P_K02
dyskusje,
prezentacje,
opinia opiekuna praktyk,
ocena koleżeńska
K_K03 jest otwarty na nowe idee i gotów do zmiany swojej opinii pod wpływem dostępnych danych i argumentów H1P_K01

S1P_K06
dyskusje,
prezentacje,
opinia opiekuna praktyk,
ocena koleżeńska
K_K04 wykazuje motywacje do zaangażowanego uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym H1P_K06

S1P_K05
dyskusje,
prezentacje,
portfolio
K_K05 potrafi organizować pracę własną i zespołową w celu realizacji wspólnych zadań i projektów H1P_K02

H1P_K03

S1P_K05
dyskusje,
"case studies",
opinia opiekuna praktyk,
ocena koleżeńska.
Praca dyplomowa (część emp)
K_K06 rozumie znaczenie dziedzictwa kulturowego krajów obszaru języka specjalności H1P_K05 dyskusje,
"case studies",
opinia opiekuna praktyk,
ocena koleżeńska,
praca dyplomowa
K_K07 odpowiedzialnie przygotowuje się do pracy tłumacza i nauczyciela S1P_K04

S1P_K05
udział w dyskusjach,
pracach na rzecz uczelni,
prace projektowe
K_K08 rozumie potrzebę dbania o swój rozwój fizyczny się przez całe życie
w zakresie specjalistycznym ( dla specjalizacji nauczycielskiej – opcjonalnie):
K_K09 postępuje w sposób profesjonalny i przestrzega zasad etyki zawodowej; wykazuje cechy refleksyjnego praktyka H1P_K04

S1P_K04
prace projektowe,
udział w dyskusjach,
"case studies",
portfolio nauczycielskie i tłumaczeniowe,
opinia opiekuna praktyk,
praac dyplomowa
K_K10 potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania dydaktycznego i działań psychologiczno-pedagogicznych w zakresie nauczania języka specjalności H1P_K03

S1P_K07
prace projektowe,
dyskusje,
"case studies",
opinia opiekuna praktyk,
ocena koleżeńska
w zakresie specjalistycznym ( dla specjalizacji tłumaczeniowej – opcjonalnie):
K_K11 w zakresie specjalistycznym ( dla specjalizacji tłumaczeniowej – opcjonalnie): S1P_K07

H1P_K03
dyskusje,
"case studies",
portfolio tłumaczeniowe
K_K12 trafnie rozwiązuje problemy związane z wykonywaniem zawodu tłumacza w tym etyczne H1P_K04

S1P_K04
dyskusje,
prace projektowe,
opinia opiekuna praktyk,
ocena koleżeńska

Twoje zgody

Google Analytics

Google Analytics wykorzystuje własne pliki cookie głównie do raportowania interakcji użytkowników w Twojej witrynie. Pliki te służą do przechowywania informacji, które nie umożliwiają identyfikacji użytkownika. Przeglądarki internetowe nie współdzielą własnych plików cookie między różnymi domenami. Google Analytics rejestruje adresy IP użytkowników, by umożliwić właścicielom tych witryn zorientowanie się, z jakich części świata pochodzą osoby odwiedzające ich witrynę („geolokalizacja według IP”) oraz chronić bezpieczeństwo usługi. Google Analytics nie udostępnia swoim klientom rzeczywistych adresów IP. Poza tym metoda nazywana maskowaniem adresów IP zapewnia właścicielom witryn korzystającym z Google Analytics opcję polecenia, by system Google Analytics używał do geolokalizacji tylko części adresu IP, a nie jego całości. Warunki korzystania z Google Analytics, do których muszą stosować się wszyscy użytkownicy tej usługi, zabraniają przekazywania do Google Analytics informacji umożliwiających identyfikację osób. Są to m.in. imię i nazwisko, adres e-mail i informacje rozliczeniowe.

_ga,_gat,_gid

Sales Manago

Monitorowanie i budowa profilu behawioralnego to serce Marketing Automation – ta funkcja jest wyróżnikiem takich systemów i stanowi o ich przewadze nad klasycznymi CRM-ami i systemami do masowej analityki ruchu. W SALESmanago informacje o ruchu kontaktu na stronie www są czerpane z trzech podstawowych źródeł: Pliki monitorujące typu Cookies, Adres IP odwiedzającego, Dodatkowe dane protokołu HTTP/HTTPS

_smvs, smuuid, smvr,smg,SERVERID

Google

W przeglądarkach większości użytkowników usług Google plik cookie preferencji będzie oznaczony jako „NID” i będzie wysyłany przez przeglądarkę do witryn Google. Plik cookie typu NID zawiera identyfikator, którego Google używa, by zapamiętać preferencje użytkownika oraz inne informacje, w szczególności te dotyczące preferowanego języka (np. polskiego), liczby wyników wyszukiwania wyświetlanych na stronie (np. 10 lub 20) oraz włączenia lub wyłączenia filtra Google SafeSearch.

NID