EFEKTY KSZTAŁCENIA - STUDIA II STOPNIA

Opis efektów kształcenia dla kierunku filologia w Lingwistycznej Szkole Wyższej w Warszawie
SymbolPo ukończeniu studiów II stopnia na kierunku filologia o profilu praktycznym absolwent:Odniesienie do efektów kształcenia w obszarach kształcenia w zakresie nauk humanistycznych i społecznychMetody weryfikacji efektów kształcenia
WIEDZA
w zakresie wiedzy ogólnofilologicznej:
K_W01zna terminologię używaną w dyscyplinach filologicznych na poziomie rozszerzonym w języku specjalności i w języku polskim, zorientowaną na zastosowania praktyczne w wybranej sferze działalności kulturalnej, medialnej, promocyjno-reklamowejH2P_W03udział w dyskusjach (w tym seminaryjnych);
kolokwia,
prace projektowe, egzaminy (w tym dyplomowy)
praca dyplomowa
K_W02ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę o źródłach i miejscu dyscyplin filologicznych w obszarze nauk humanistycznych i społecznych oraz o ich metodologicznym powiązaniu z innymi dyscyplinami naukH2P_W02udział w dyskusjach (w tym seminaryjnych);
kolokwia,
prace projektowe, egzaminy (w tym dyplomowy)
praca dyplomowa
K_W03ma pogłębioną uporządkowaną znajomość i rozumie główne kierunki w obrębie następujących dyscyplin filologicznych:
1. językoznawstwo teoretyczne i stosowane (glottodydaktyka i translatoryka)
2. literaturoznawstwo
H2P_W01udział w dyskusjach (w tym seminaryjnych);
kolokwia,
prace projektowe, egzaminy (w tym dyplomowy)
praca dyplomowa
K_W04ma rozszerzoną wiedzę o współczesnych kierunkach rozwoju dyscyplin filologicznych i ich najważniejszych nowych osiągnięciachH2P_W02udział w dyskusjach (w tym seminaryjnych);
kolokwia,
prace projektowe, egzaminy (w tym dyplomowy)
praca dyplomowa
K_W05zna zależności między poszczególnymi dyscyplinami filologicznymiH2A_W05
H2P_W01
udział w dyskusjach (w tym seminaryjnych), kolokwia, prezentacje, egzaminy (w tym dyplomowy)
K_W06zna kluczowe oraz nowo powstałe idee i argumenty wybranych autorów dzieł językoznawczych i literaturoznawczych na podstawie samodzielnej lektury fragmentów ich pismH2P_W02udział w dyskusjach (w tym seminaryjnych), kolokwia, prezentacje, prace projektowe, egzaminy (w tym dyplomowy)
praca dyplomowa
K_W07dysponuje wiedzą językową w zakresie języka specjalności, umożliwiającą posługiwanie się nim na poziomie C2 wg skali biegłości językowej ESOKJH2P_W02portfolio językowe, dyskusje panelowe seminaryjne, prezentacje, prace projektowe, kolokwia, egzaminy (w tym dyplomowy) praca dyplomowa
K_W08ma rozszerzoną wiedzę w zakresie wybranych nauk społecznych, takich jak: psychologia, zna wpływ tych dziedzin na rozwój dyscyplin filologicznychH2A_W05
S2P_W01
prezentacje, kolokwia, „case studies”, udział w dyskusjach, kolokwia, egzaminy (w tym dyplomowy), praca dyplomowa
K_W09ma pogłębioną wiedzę o kompleksowej naturze języka i historycznej zmienności jego znaczeńH2P_W02
prezentacje, kolokwia, udział w dyskusjach, praca dyplomowa
K_W10posiada niezbędną wiedzę z zakresu zasad bezpieczeństwa, udzielania pierwszej pomocy i odpowiedzialności prawnejH2P_W09prezentacje, kolokwia, opinia opiekuna praktyk
w zakresie wiedzy specjalistycznej (dla specjalizacji nauczycielskiej - opcjonalnie):
K_W11posiada wiedzę na temat rozwoju człowieka w cyklu życia, zarówno w aspekcie biologicznym, jak i psychologicznym oraz społecznym, poszerzoną w odniesieniu do odpowiednich etapów edukacyjnychH2P_W02udział w dyskusjach, prezentacje, kolokwia, prace projektowe, egzaminy (w tym dyplomowy)
K_W12posiada pogłębioną wiedzę na temat procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego, w tym w działalności pedagogicznej (dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej), oraz ich prawidłowości i zakłóceńS2A_W07udział w dyskusjach, prezentacje, kolokwia, prace projektowe (również w ramach pracy dyplomowej), egzaminy (w tym dyplomowy)
K_W13posiada pogłębioną wiedzę na temat wychowania i kształcenia, w tym ich filozoficznych, społeczno-kulturowych, psychologicznych, biologicznych i medycznych podstawH2A_W04udział w dyskusjach (w tym seminaryjnych), prezentacje, kolokwia, prace projektowe ( w tm dyplomowa), egzaminy (w tym dyplomowy)
K_W14posiada pogłębioną wiedzę na temat współczesnych teorii dotyczących wychowania, uczenia się i nauczania oraz różnorodnych uwarunkowań tych procesówH2A_W04udział w dyskusjach (w tym seminaryjnych), prezentacje, kolokwia, „case studies”, opinia opiekuna praktyk, egzaminy (w tym dyplomowy)
K_W15posiada pogłębioną wiedzę na temat głównych środowisk wychowawczych, ich specyfiki i procesów w nich zachodzącychS2P_W03
S2P_W08
udział w dyskusjach (w tym seminaryjnych), prezentacje, kolokwia, „case studies”, opinia opiekuna praktyk, egzaminy (w tym dyplomowy)
K_W16posiada pogłębioną wiedzę na temat struktury i funkcji systemu edukacji – celów, podstaw prawnych, organizacji i funkcjonowania instytucji edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczychS2P_W09
S2P_W07
H2P_W05
udział w dyskusjach (w tym seminaryjnych), prezentacje, kolokwia, opinia opiekuna praktyk, egzaminy (w tym dyplomowy)
K_W17posiada pogłębioną wiedzę na temat podmiotów działalności pedagogicznej (dzieci, uczniów, rodziców i nauczycieli) i partnerów szkolnej edukacji oraz specyfiki funkcjonowania dzieci i młodzieży w kontekście prawidłowości i nieprawidłowości rozwojowychH2P_W02udział w dyskusjach (w tym seminaryjnych), prezentacje, kolokwia, opinia opiekuna praktyk, „case studies”, egzaminy (w tym dyplomowy), niektóre prace dyplomowe
K_W18posiada wiedzę na temat specyfiki funkcjonowania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów szczególnie uzdolnionychH2P_W02udział w dyskusjach (w tym seminaryjnych), kolokwia, prezentacje, „case studies”, opinia opiekuna praktyk, niektóre prace dyplomowe
K_W19posiada pogłębioną wiedzę na temat metodyki wykonywania zadań - norm, procedur i dobrych praktyk stosowanych w wybranym obszarze działalności pedagogicznej (wychowanie przedszkolne, nauczaniu w szkołach ogólnodostępnych, w szkołach i oddziałach specjalnych integracyjnych)H2P_W07udział w dyskusjach (w tym seminaryjnych), prezentacje, „case studies”, opinia opiekuna praktyk, część empiryczna niektórych prac dyplomowych
K_W20posiada wiedzę na temat projektowania ścieżki własnego rozwoju i awansu zawodowegoH2P_W07prezentacje, opinia opiekuna praktyk
K_W21posiada wiedzę na temat etyki zawodu nauczycielaH2P_W07"case studies", prezentacje, udział w dyskusjach, egzamin dyplomowy, niektóre prace dyplomowe
K_W22ma pogłębioną wiedzę z zakresu glottodydaktyki, obejmującą znajomość metod i technik nauczania języków obcych , testowania i oceniania oraz akwizycji językowej uczących sięH2P_W01
H2P_W02
H2P_W03
portfolio nauczyciela, lekcje pokazowe, "case studies", dyskusje (w tym seminaryjne), opinia opiekuna praktyk, kolokwia, egzaminy (w tym dyplomowy), praca dyplomowa
K_W23ma pogłębioną wiedzę na temat współczesnych europejskich i krajowych standardów kształcenia językowego w wymiarze prawnym i organizacyjnymH2P_W02
H2P_W03
prezentacje, kolokwia udział w dyskusjach, egzaminy (w tym dyplomowy), praca dyplomowa
K_W24ma pogłębioną wiedzę na temat sposobów planowania i realizacji kształcenia językowego na III i IV etapie edukacyjnymH2P_W07lekcje pokazowe, udział w dyskusjach (w tym seminaryjnych), opinia opiekuna praktyk
praca dyplomowa, egzamin dyplomowy
K_W25ma pogłębioną wiedzę w zakresie technik informatycznych, przetwarzania tekstów, posługiwania się grafiką prezentacyjną, korzystania z usług w sieciach informatycznych, pozyskiwania i przetwarzania informacji konieczną w pracy nauczyciela i tłumaczaH2P_W07prezentacje, prace projektowe, udział w dyskusjach, opinia opiekuna praktyk
praca dyplomowa
K_W26ma pogłębioną wiedzę na temat kulturowych aspektów kształcenia językowegoH2P_W02prezentacje, kolokwia, udział w dyskusjach (w tym seminaryjnych) lekcje pokazowe, opinia opiekuna praktyk, egzaminy (w tym dyplomowy), praca dyplomowa
W zakresie wiedzy specjalistycznej (dla specjalizacji tłumaczeniowej - opcjonalnie):
K_W27ma pogłębioną wiedzę z zakresu teorii tłumaczeń, niezbędną w wykonywaniu zawodu tłumacza języka obcegoH2P_W01
H2P_W02
H2P_W03
udział w dyskusjach (w tym seminaryjnych), prezentacje, kolokwia, egzaminy (w tym dyplomowy), praca dyplomowa
K_W28ma pogłębioną wiedzę, obejmującą znajomość metod i technik tłumaczenia pisemnego i ustnegoH2P_W07prace projektowe, portfolio tłumaczeń, kolokwia, egzaminy (w tym dyplomowy),
praca dyplomowa
K_W29ma pogłębioną wiedzę na temat kulturowych aspektów przekładuH2P_W02prace projektowe, portfolio tłumaczeń, kolokwia, egzamin dyplomowy, praca dyplomowa
K_W30Zna zasady prawnej i organizacyjnej strony pracy w zawodzie tłumacza pisemnego i ustnegoH2P_W06
H2P_W10
kolokwia prezentacje, udział w dyskusjach, egzaminy (w tym dyplomowy)
K_W31ma pogłębioną wiedzę z zakresu gramatyki i stylistyki współczesnego języka polskiego, niezbędną w wykonywaniu zawodu tłumacza pisemnego i ustnegoH2P_W02portfolio prac pisemnych, udział w dyskusjach, kolokwia, egzaminy
K_W32ma pogłębioną wiedzę na temat roli komputera i innych mediów w pracy tłumacza pisemnego i ustnegoH2P_W07H2P_W07
K_W33zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnejH2P_W10prezentacje, prace projektowe, kolokwia, egzaminy
UMIEJĘTNOSCI
w zakresie ogólnym:
K_U01wyszukuje, analizuje, ocenia, selekcjonuje i wykorzystuje informacje ze źródeł pisanych i elektronicznychH2P_U01prace projektowe, prace pisemne, prezentacje, wystąpienia, portfolio, praca dyplomowa
K_U02Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę w zakresie poszczególnych dyscyplin filologicznychH2P_U02udział w dyskusji (w tym seminaryjnej), prezentacje, prace projektowe
praca dyplomowa
K_U03posługuje się językiem specjalności na poziomie C2 wg skali biegłości językowej ESOKJH2P_U11
H2P_U13
prezentacje, portfolio prac pisemnych, udział w dyskusjach (w tym seminaryjnych), kolokwia, egzaminy (w tym dyplomowe), praca dyplomowa
K_U04samodzielnie rozwija swoje kompetencje językowe w zakresie języka specjalnościH2P_U02
H2P_U03
kontrola pracy własnej studenta (e-learning)
K_U05potrafi posługiwać się swobodnie pojęciami właściwymi dla danej dyscypliny filologicznejH2P_U11udział w dyskusjach (w tym seminaryjnych), portfolio, prezentacje, kolokwia, egzaminy (w tym dyplomowy), praca dyplomowa
K_U06posiada umiejętność integrowania wiedzy z różnych dyscyplin teoretycznych oraz jej zastosowania w nietypowych sytuacjach profesjonalnychH2A_U04udział w dyskusjach (w tym seminaryjnych), "case studies", kolokwia, prace projektowe, opinia opiekuna praktyk, egzaminy (w tym dyplomowy)
K_U07potrafi wykorzystać znajomość języka specjalności w autonomicznym studiowaniu poszczególnych dyscyplin filologicznych oraz formułować na jej podstawie krytyczne sądyH2P_U01kontrola pracy własnej studenta (portfolio nauczyciela lub tłumacza), dyskusje, (w tym seminaryjne) praca dyplomowa
K_U08potrafi wykorzystać wiedzę z wybranych nauk społecznych tj. filozofia i psychologia w podejmowanych działaniach praktycznych na polu nauczania lub tłumaczenia oraz dokonać krytycznej analizy jej skuteczności i przydatnościS2P_U06udział w dyskusjach (w tym seminaryjnych), "case studies", kolokwia, opinia opiekuna praktyk, egzaminy ( w tym dyplomowy), praca dyplomowa
K_U09potrafi zaprojektować innowacyjne sposoby i procedury realizacji zadań oraz metody rozwiązywania problemów zawodowych nauczyciela języka obcego lub tłumacza w podejmowanych działaniach praktycznych na polu nauczania lub tłumaczeniaH2P_U09prace projektowe, lekcje pokazowe (w przypadku nauczycieli), prezentacje, portfolio, opinie opiekuna praktyk, praca dyplomowa
K_U10samodzielnie podejmuje i inicjuje proste działania badawczeH2P_U03udział w proseminarium, seminarium prace projektowe, dyskusje, praca dyplomowa
K_U11posiada pogłębioną umiejętność przygotowania prac pisemnych języku polskim oraz w języku studiowanej specjalnościH2P_U12portfolio, prace pisemne, praca dyplomowa
K_U12posiada umiejętność merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem cudzych poglądów, formułuje wnioski, dokonuje syntezy w wypowiedziach.H2P_U10prezentacje, prace pisemne, "case studies", dyskusje, udział w dyskusjach (w tym seminaryjnych), praca dyplomowa, egzamin (w tym dyplomowy)
W zakresie umiejętności specjalistycznych (dla specjalizacji nauczycielskiej – opcjonalnie):
K_U13potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać zjawiska społeczne a także dokonywać ich analizy w wybranych obszarachS2P_U01udział w dyskusjach, prace projektowe, portfolio, "case studies", opinia opiekuna praktyk, egzaminy. praca dyplomowa
K_U14potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki i psychologii do analizowania i interpretowania określonego rodzaju sytuacji i zdarzeń pedagogicznych, a także motywów i wzorów zachowań uczestników tych sytuacji oraz potrafi formułować własne opinie oraz dobierać krytyczne dane i metody analizS2P_U02
S2P_U06
"case studies", dyskusje, opinia opiekuna praktyk, kolokwia, egzaminy (w tym dyplomowy), praca dyplomowa
K_U15potrafi posługiwać się wiedzą teoretyczną z zakresu pedagogiki, psychologii oraz dydaktyki i metodyki szczegółowej w celu diagnozowania, analizowania i prognozowania sytuacji pedagogicznych oraz dobierania strategii realizowania działań praktycznych na poszczególnych etapach edukacyjnych oraz formułować własne opinie na ich tematS2P_U02"case studies", dyskusje (w tym seminaryjne) opinia opiekuna praktyk, kolokwia, ocena koleżeńska, egzaminy (w tym dyplomowy), praca dyplomowa
K_U16potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności związane z działalnością pedagogiczną (dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą), korzystając z różnych źródeł (w języku polskim i obcym) i nowoczesnych technologii oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądyH2P_U01
H2P_U02
H2P_U10
prezentacje, portfolio, dyskusje (w tym seminaryjne), praca dyplomowa, egzaminy (w tym dyplomowy)
K_U17posiada umiejętności diagnostyczne pozwalające na rozpoznawanie sytuacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, opracowywanie wyników obserwacji i formułowanie wnioskówS2P_U07portfolio, "case studies", udział w dyskusjach (w tym seminaryjnych), prace projektowe, opinia opiekuna praktyk, niektóre prace dyplomowe
K_U18posiada rozwinięte kompetencje komunikacyjne: potrafi porozumiewać się z osobami pochodzącymi z różnych środowisk, będącymi w różnej kondycji emocjonalnej, dialogowo rozwiązywać konflikty i konstruować dobrą atmosferę dla komunikacji w klasie szkolnejH2P_U11
S2P_U02
udział w dyskusjach (w tym seminaryjnych), lekcje pokazowe, opinia opiekuna praktyk, ocena koleżeńska, egzaminy (w tym dyplomowy)
K_U19posiada umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych związanych z III i IV etapem edukacyjnym i przeprowadzenia procedury rozstrzygnięć w tym zakresieS2P_U07"case studies", udział w dyskusjach (w tym seminaryjnych), opinia opiekuna praktyk, praca dyplomowa, ocena koleżeńska, egzaminy (w tym dyplomowy)
K_U20samodzielnie planuje i realizuje oryginalne oraz złożone i innowacyjne projekty na III i IV etapie edukacyjnym przy zastosowaniu nowoczesnych procedur ich realizacjiH2P_U03
H2P_U04
H2P_U09
prezentacje, lekcje, pokazowe, "case studies", opinia opiekuna praktyk, praca dyplomowa
K_U21posiada pogłębione umiejętności organizacyjne pozwalające kierować procesami kształcenia i wychowania, posiada umiejętność pracy z grupą (zespołem klasowym)H2P_U04opinia opiekuna praktyk, "case studies", ocena koleżeńska
K_U22potrafi animować prace nad rozwojem uczestników procesów pedagogicznych, wspierać ich samodzielność w zdobywaniu wiedzy oraz inspirować do działań na rzecz ucznia się przez całe życieH2P_U04prace projektowe, opinia opiekuna praktyk, ocena koleżenska
K_U23potrafi pracować z uczniami, indywidualizować zadania i dostosowywać metody i treści do potrzeb i możliwości uczniów (w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi) oraz zmian zachodzących w świecie i w nauceH2P_U03
H2P_U04
H2P_U09
prace projektowe, "case studies", lekcje pokazowe, opinie opiekuna praktyk, ocena koleżeńska
K_U24potrafi pracować w zespole, pełniąc różne role; umie podejmować i wyznaczać zadania; posiada umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację działań pedagogicznych, posiada umiejętność współpracy z innymi nauczycielami, pedagogami i rodzicami uczniówH0P_U04
S2P_U05
lekcje pokazowe, opinia opiekuna praktyk, ocena koleżeńska
K_U25potrafi analizować własne działania pedagogiczne i wskazywać obszary wymagające modyfikacji, potrafi eksperymentować i wdrażać działania innowacyjneS2P_U06prezentacje, dyskusje (w tym seminaryjne), "case studies", opinia opiekuna praktyk, ocena koleżeńska, praca dyplomowa
K_U26potrafi zaprojektować plan własnego rozwoju zawodowegoS2P_U06prace projektowe
K_U27potrafi wykorzystać znajomość metod i technik nauczania języków obcych, wiedzę o testowaniu i ocenianiu, oraz akwizycji językowej uczących się w podejmowanych działaniach praktycznych na polu nauczaniaH2P_U03
H2P_U04
H2P_U09
lekcje pokazowe, opinia opiekuna praktyk, ocena koleżeńska, praca dyplomowa (część empiryczna)
K_U28potrafi uwzględniać współczesne europejskie i krajowe standardy kształcenia językowego w podejmowanych działaniach praktycznych na polu nauczaniaH2P_U03
H2P_U04
H2P_U09
lekcje pokazowe, opinia opiekuna praktyk, ocena koleżeńska, praca dyplomowa (część empiryczna)
K_U29potrafi w szerokim zakresie wykorzystywać technologię informacyjną w przygotowywaniu, realizacji i ewaluacji zajęć językowychH2P_U09
H2P_U11
lekcje pokazowe, opinia opiekuna praktyk, ocena koleżeńska, praca dyplomowa (część empiryczna)
K_U30potrafi przygotować, przeprowadzić i dokonać ewaluacji zajęć językowych trzecim i czwartym etapie edukacyjnymH2P_U09
H2P_U03
lekcje pokazowe, opinie opiekuna praktyk, ocena koleżeńska, praca dyplomowa (część empiryczna)
K_U31ma umiejętności językowe w zakresie języka obcego, do nauczania, którego uzyskuje przygotowanie, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu C2 Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego oraz w zakresie języka obcego niebędącego specjalnością kształcenia zgodne z wymaganiami ustalonymi dla określonego obszaru i poziomu kształcenia w Krajowych Ramach Kwalifikacji dla Szkolnictwa WyższegoH2A_U10
H2P_U11
H2P_U12
prezentacje, dyskusje (w tym seminaryjne), portfolio językowe, kolokwia, prace projektowe, opinia opiekuna praktyk, egzaminy (w tym dyplomowy), praca dyplomowa
W zakresie umiejętności specjalistycznych (dla specjalizacji tłumaczeniowej – opcjonalnie):
K_U32potrafi wykorzystać pogłębioną wiedzę obejmującą znajomość metod i technik tłumaczenia pisemnego i ustnego w podejmowanych działaniach praktycznych na polu tłumaczeniaH2P_U09
H2P_U12
prace projektowe, portfolio tłumaczeniowe, kolokwia, egzaminy (w tym dyplomowy), opinia opiekuna praktyk, kolokwia, egzaminy (w tym dyplomowy), część praktyczna niektórych prac dyplomowych
K_U33potrafi uwzględnić pogłębioną wiedzę na temat prawnej i organizacyjnej strony pracy tłumacza pisemnego i ustnego w podejmowanych działaniach praktycznych na polu nauczania i tłumaczeniaH2P_U07
H2P_U08
prace projektowe, portfolio tłumaczeniowe, kolokwia opinia opiekuna praktyk, egzaminy
K_U34potrafi w szerokim zakresie wykorzystywać technologię informacyjną w podejmowanych działaniach praktycznych na polu nauczania i tłumaczeniaH2P_U09
H2P_U11
prace projektowe, portfolio tłumaczeniowe, prezentacje, opinia opiekuna praktyk, część empiryczna niektórych prac dyplomowych
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
w zakresie ogólnym
K_K01ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego doskonalenia zawodowegoH2P_K01dyskusje (w tym seminaryjne), prezentacje, opinia opiekuna praktyk, egzamin dyplomowy, praca dyplomowa
K_K02ma świadomość wpływu uczenia się przez całe życie na rozwój osobisty i zawodowy, potrafi wyznaczać kierunki własnego rozwoju osobistego i zawodowegoH2P_K01
H2P_K04
S2P_K01
dyskusje w tym seminaryjne), prezentacje, opinia opiekuna praktyk, ocena koleżeńska, egzamin dyplomowy
K_K03jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, zespołach, organizacjach i instytucjach podejmujących działania praktyczne na polu nauczania i tłumaczeniaH2P_K02dyskusje (w tym seminaryjne), prezentacje, opinia opiekuna praktyk, ocena koleżeńska
K_K04jest zdolny do porozumiewania się z osobami będącymi i niebędącymi specjalistami w studiowanej dziedzinieH2P_K02
S2P_K02
dyskusje (w tym seminaryjne), prezentacje, portfolio, egzamin dyplomowy
K_K05jest świadomy istnienia etycznego wymiaru w podejmowanych działaniach praktycznych na polu nauczania lub tłumaczeniaH2P_K04
S2P_K04
dyskusje (w tym seminaryjne), "case studies", opinia opiekuna praktyk, ocena koleżeńska. praca dyplomowa (część empiryczna)
K_K06jest otwarty na nowe idee i gotów do zmiany swojej opinii pod wpływem dostępnych danych i argumentówH2P_K01
S2P_K01
dyskusje (w tym seminaryjne), "case studies", opinia opiekuna praktyk, ocena koleżeńska, praca dyplomowa
K_K07wykazuje motywacje do zaangażowanego uczestnictwa w życiu społecznymH2P_K06
S2P_K05
udział w dyskusjach (w tym seminaryjnych), pracach na rzecz uczelni, prace projektowe
K_K08potrafi organizować pracę własną i zespołową w celu realizacji wspólnych zadań i projektówH2P_K02
S2P_K02
prace projektowe, społeczne, udział w życiu społecznym uczelni
K_K09jest świadomy znaczenia własności intelektualnej i praw autorskich przy opracowywaniu materiałów własnych i korzystaniu z innych źródełH2P_K04
S2P_K04
prezentacje, projekty, jakość prac pisemnych, praca dyplomowa
K_K10potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi w wykonanej działalnościH2P_K04"case studies", opinia opiekuna praktyk, udział w dyskusjach (w tym seminaryjnych)
W zakresie specjalistycznym ( dla specjalizacji nauczycielskiej – opcjonalnie):
K_K11ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności; rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego; dokonuje oceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności w trakcie realizowania działań pedagogicznychH2P_K01
S2P_K01
prace projektowe, udział w dyskusjach, "case studies", portfolio nauczycielskie i tłumaczeniowe, opinia opiekuna praktyk, praca dyplomowa
K_K12jest przekonany o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań pedagogicznych w środowisku społecznym;S2P_K05
S2P_K07
prace projektowe, dyskusje (w tym seminaryjne), "case studies", opinia opiekuna praktyk, ocena koleżeńska, praca dyplomowa
K_K13ma świadomość istnienia etycznego wymiaru diagnozowania i oceniania uczniówH2P_K04
S2P_K04
"case studies", dyskusje (w tym seminaryjne), opinia opiekuna praktyk, ocena koleżeńska, niektóre prace dyplomowe
K_K14odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania pedagogiczneS2P_K05
S2P_K04
"case studies", lekcje pokazowe, portfolio, opinia opiekuna praktyk, ocena koleżeńska, część empiryczna niektórych prac dyplomowych
K_K15jest gotowy do podejmowania indywidualnych i zespołowych działań na rzecz podnoszenia jakości pracy szkołyH2P_K02
S2P_K05
lekcje pokazowe, portfolio nauczycielskie, opinia opiekuna praktyk, ocena koleżeńska, niektóre prace dyplomowe (część empiryczna)
W zakresie specjalistycznym ( dla specjalizacji tłumaczeniowej – opcjonalnie):
K_K16potrafi zawodowo funkcjonować na rynku tłumaczeń (pozyskuje i utrzymuje klienta dzięki gwarancji wysokiej jakości usług)S2P_K07opinia opiekuna praktyk, prace projektowe
K_K17potrafi dokonywać sprawnej samoocenyH2P_K01dyskusje, "case studies", portfolio tłumaczeniowe
K_K18posiada umiejętność pracy w zespole tłumaczeniowym w trybie zadaniowymH2P_K02dyskusje, prace projektowe, opinia opiekuna praktyk, ocena koleżeńska
K_K19ma świadomość etyki zawodu tłumaczaS2P_K04"case studies", opinia opiekuna praktyk, ocena koleżeńska
K_K20przejawia postawę odpowiedzialności za słowoH2P_K04
S2P_K04
prace projektowe, kolokwia, dyskusje, "case studies", praca dyplomowa

Twoje zgody

Google Analytics

Google Analytics wykorzystuje własne pliki cookie głównie do raportowania interakcji użytkowników w Twojej witrynie. Pliki te służą do przechowywania informacji, które nie umożliwiają identyfikacji użytkownika. Przeglądarki internetowe nie współdzielą własnych plików cookie między różnymi domenami. Google Analytics rejestruje adresy IP użytkowników, by umożliwić właścicielom tych witryn zorientowanie się, z jakich części świata pochodzą osoby odwiedzające ich witrynę („geolokalizacja według IP”) oraz chronić bezpieczeństwo usługi. Google Analytics nie udostępnia swoim klientom rzeczywistych adresów IP. Poza tym metoda nazywana maskowaniem adresów IP zapewnia właścicielom witryn korzystającym z Google Analytics opcję polecenia, by system Google Analytics używał do geolokalizacji tylko części adresu IP, a nie jego całości. Warunki korzystania z Google Analytics, do których muszą stosować się wszyscy użytkownicy tej usługi, zabraniają przekazywania do Google Analytics informacji umożliwiających identyfikację osób. Są to m.in. imię i nazwisko, adres e-mail i informacje rozliczeniowe.

_ga,_gat,_gid

Sales Manago

Monitorowanie i budowa profilu behawioralnego to serce Marketing Automation – ta funkcja jest wyróżnikiem takich systemów i stanowi o ich przewadze nad klasycznymi CRM-ami i systemami do masowej analityki ruchu. W SALESmanago informacje o ruchu kontaktu na stronie www są czerpane z trzech podstawowych źródeł: Pliki monitorujące typu Cookies, Adres IP odwiedzającego, Dodatkowe dane protokołu HTTP/HTTPS

_smvs, smuuid, smvr,smg,SERVERID

Google

W przeglądarkach większości użytkowników usług Google plik cookie preferencji będzie oznaczony jako „NID” i będzie wysyłany przez przeglądarkę do witryn Google. Plik cookie typu NID zawiera identyfikator, którego Google używa, by zapamiętać preferencje użytkownika oraz inne informacje, w szczególności te dotyczące preferowanego języka (np. polskiego), liczby wyników wyszukiwania wyświetlanych na stronie (np. 10 lub 20) oraz włączenia lub wyłączenia filtra Google SafeSearch.

NID