EFEKTY KSZTAŁCENIA - STUDIA II STOPNIA

Opis efektów kształcenia dla kierunku filologia w Lingwistycznej Szkole Wyższej w Warszawie
SymbolPo ukończeniu studiów II stopnia na kierunku filologia o profilu praktycznym absolwent:Odniesienie do efektów kształcenia w obszarach kształcenia w zakresie nauk humanistycznych i społecznychMetody weryfikacji efektów kształcenia
WIEDZA
w zakresie wiedzy ogólnofilologicznej:
K_W01zna terminologię używaną w dyscyplinach filologicznych na poziomie rozszerzonym w języku specjalności i w języku polskim, zorientowaną na zastosowania praktyczne w wybranej sferze działalności kulturalnej, medialnej, promocyjno-reklamowejH2P_W03udział w dyskusjach (w tym seminaryjnych);
kolokwia,
prace projektowe, egzaminy (w tym dyplomowy)
praca dyplomowa
K_W02ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę o źródłach i miejscu dyscyplin filologicznych w obszarze nauk humanistycznych i społecznych oraz o ich metodologicznym powiązaniu z innymi dyscyplinami naukH2P_W02udział w dyskusjach (w tym seminaryjnych);
kolokwia,
prace projektowe, egzaminy (w tym dyplomowy)
praca dyplomowa
K_W03ma pogłębioną uporządkowaną znajomość i rozumie główne kierunki w obrębie następujących dyscyplin filologicznych:
1. językoznawstwo teoretyczne i stosowane (glottodydaktyka i translatoryka)
2. literaturoznawstwo
H2P_W01udział w dyskusjach (w tym seminaryjnych);
kolokwia,
prace projektowe, egzaminy (w tym dyplomowy)
praca dyplomowa
K_W04ma rozszerzoną wiedzę o współczesnych kierunkach rozwoju dyscyplin filologicznych i ich najważniejszych nowych osiągnięciachH2P_W02udział w dyskusjach (w tym seminaryjnych);
kolokwia,
prace projektowe, egzaminy (w tym dyplomowy)
praca dyplomowa
K_W05zna zależności między poszczególnymi dyscyplinami filologicznymiH2A_W05
H2P_W01
udział w dyskusjach (w tym seminaryjnych), kolokwia, prezentacje, egzaminy (w tym dyplomowy)
K_W06zna kluczowe oraz nowo powstałe idee i argumenty wybranych autorów dzieł językoznawczych i literaturoznawczych na podstawie samodzielnej lektury fragmentów ich pismH2P_W02udział w dyskusjach (w tym seminaryjnych), kolokwia, prezentacje, prace projektowe, egzaminy (w tym dyplomowy)
praca dyplomowa
K_W07dysponuje wiedzą językową w zakresie języka specjalności, umożliwiającą posługiwanie się nim na poziomie C2 wg skali biegłości językowej ESOKJH2P_W02portfolio językowe, dyskusje panelowe seminaryjne, prezentacje, prace projektowe, kolokwia, egzaminy (w tym dyplomowy) praca dyplomowa
K_W08ma rozszerzoną wiedzę w zakresie wybranych nauk społecznych, takich jak: psychologia, zna wpływ tych dziedzin na rozwój dyscyplin filologicznychH2A_W05
S2P_W01
prezentacje, kolokwia, „case studies”, udział w dyskusjach, kolokwia, egzaminy (w tym dyplomowy), praca dyplomowa
K_W09ma pogłębioną wiedzę o kompleksowej naturze języka i historycznej zmienności jego znaczeńH2P_W02
prezentacje, kolokwia, udział w dyskusjach, praca dyplomowa
K_W10posiada niezbędną wiedzę z zakresu zasad bezpieczeństwa, udzielania pierwszej pomocy i odpowiedzialności prawnejH2P_W09prezentacje, kolokwia, opinia opiekuna praktyk
w zakresie wiedzy specjalistycznej (dla specjalizacji nauczycielskiej - opcjonalnie):
K_W11posiada wiedzę na temat rozwoju człowieka w cyklu życia, zarówno w aspekcie biologicznym, jak i psychologicznym oraz społecznym, poszerzoną w odniesieniu do odpowiednich etapów edukacyjnychH2P_W02udział w dyskusjach, prezentacje, kolokwia, prace projektowe, egzaminy (w tym dyplomowy)
K_W12posiada pogłębioną wiedzę na temat procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego, w tym w działalności pedagogicznej (dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej), oraz ich prawidłowości i zakłóceńS2A_W07udział w dyskusjach, prezentacje, kolokwia, prace projektowe (również w ramach pracy dyplomowej), egzaminy (w tym dyplomowy)
K_W13posiada pogłębioną wiedzę na temat wychowania i kształcenia, w tym ich filozoficznych, społeczno-kulturowych, psychologicznych, biologicznych i medycznych podstawH2A_W04udział w dyskusjach (w tym seminaryjnych), prezentacje, kolokwia, prace projektowe ( w tm dyplomowa), egzaminy (w tym dyplomowy)
K_W14posiada pogłębioną wiedzę na temat współczesnych teorii dotyczących wychowania, uczenia się i nauczania oraz różnorodnych uwarunkowań tych procesówH2A_W04udział w dyskusjach (w tym seminaryjnych), prezentacje, kolokwia, „case studies”, opinia opiekuna praktyk, egzaminy (w tym dyplomowy)
K_W15posiada pogłębioną wiedzę na temat głównych środowisk wychowawczych, ich specyfiki i procesów w nich zachodzącychS2P_W03
S2P_W08
udział w dyskusjach (w tym seminaryjnych), prezentacje, kolokwia, „case studies”, opinia opiekuna praktyk, egzaminy (w tym dyplomowy)
K_W16posiada pogłębioną wiedzę na temat struktury i funkcji systemu edukacji – celów, podstaw prawnych, organizacji i funkcjonowania instytucji edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczychS2P_W09
S2P_W07
H2P_W05
udział w dyskusjach (w tym seminaryjnych), prezentacje, kolokwia, opinia opiekuna praktyk, egzaminy (w tym dyplomowy)
K_W17posiada pogłębioną wiedzę na temat podmiotów działalności pedagogicznej (dzieci, uczniów, rodziców i nauczycieli) i partnerów szkolnej edukacji oraz specyfiki funkcjonowania dzieci i młodzieży w kontekście prawidłowości i nieprawidłowości rozwojowychH2P_W02udział w dyskusjach (w tym seminaryjnych), prezentacje, kolokwia, opinia opiekuna praktyk, „case studies”, egzaminy (w tym dyplomowy), niektóre prace dyplomowe
K_W18posiada wiedzę na temat specyfiki funkcjonowania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów szczególnie uzdolnionychH2P_W02udział w dyskusjach (w tym seminaryjnych), kolokwia, prezentacje, „case studies”, opinia opiekuna praktyk, niektóre prace dyplomowe
K_W19posiada pogłębioną wiedzę na temat metodyki wykonywania zadań - norm, procedur i dobrych praktyk stosowanych w wybranym obszarze działalności pedagogicznej (wychowanie przedszkolne, nauczaniu w szkołach ogólnodostępnych, w szkołach i oddziałach specjalnych integracyjnych)H2P_W07udział w dyskusjach (w tym seminaryjnych), prezentacje, „case studies”, opinia opiekuna praktyk, część empiryczna niektórych prac dyplomowych
K_W20posiada wiedzę na temat projektowania ścieżki własnego rozwoju i awansu zawodowegoH2P_W07prezentacje, opinia opiekuna praktyk
K_W21posiada wiedzę na temat etyki zawodu nauczycielaH2P_W07"case studies", prezentacje, udział w dyskusjach, egzamin dyplomowy, niektóre prace dyplomowe
K_W22ma pogłębioną wiedzę z zakresu glottodydaktyki, obejmującą znajomość metod i technik nauczania języków obcych , testowania i oceniania oraz akwizycji językowej uczących sięH2P_W01
H2P_W02
H2P_W03
portfolio nauczyciela, lekcje pokazowe, "case studies", dyskusje (w tym seminaryjne), opinia opiekuna praktyk, kolokwia, egzaminy (w tym dyplomowy), praca dyplomowa
K_W23ma pogłębioną wiedzę na temat współczesnych europejskich i krajowych standardów kształcenia językowego w wymiarze prawnym i organizacyjnymH2P_W02
H2P_W03
prezentacje, kolokwia udział w dyskusjach, egzaminy (w tym dyplomowy), praca dyplomowa
K_W24ma pogłębioną wiedzę na temat sposobów planowania i realizacji kształcenia językowego na III i IV etapie edukacyjnymH2P_W07lekcje pokazowe, udział w dyskusjach (w tym seminaryjnych), opinia opiekuna praktyk
praca dyplomowa, egzamin dyplomowy
K_W25ma pogłębioną wiedzę w zakresie technik informatycznych, przetwarzania tekstów, posługiwania się grafiką prezentacyjną, korzystania z usług w sieciach informatycznych, pozyskiwania i przetwarzania informacji konieczną w pracy nauczyciela i tłumaczaH2P_W07prezentacje, prace projektowe, udział w dyskusjach, opinia opiekuna praktyk
praca dyplomowa
K_W26ma pogłębioną wiedzę na temat kulturowych aspektów kształcenia językowegoH2P_W02prezentacje, kolokwia, udział w dyskusjach (w tym seminaryjnych) lekcje pokazowe, opinia opiekuna praktyk, egzaminy (w tym dyplomowy), praca dyplomowa
W zakresie wiedzy specjalistycznej (dla specjalizacji tłumaczeniowej - opcjonalnie):
K_W27ma pogłębioną wiedzę z zakresu teorii tłumaczeń, niezbędną w wykonywaniu zawodu tłumacza języka obcegoH2P_W01
H2P_W02
H2P_W03
udział w dyskusjach (w tym seminaryjnych), prezentacje, kolokwia, egzaminy (w tym dyplomowy), praca dyplomowa
K_W28ma pogłębioną wiedzę, obejmującą znajomość metod i technik tłumaczenia pisemnego i ustnegoH2P_W07prace projektowe, portfolio tłumaczeń, kolokwia, egzaminy (w tym dyplomowy),
praca dyplomowa
K_W29ma pogłębioną wiedzę na temat kulturowych aspektów przekładuH2P_W02prace projektowe, portfolio tłumaczeń, kolokwia, egzamin dyplomowy, praca dyplomowa
K_W30Zna zasady prawnej i organizacyjnej strony pracy w zawodzie tłumacza pisemnego i ustnegoH2P_W06
H2P_W10
kolokwia prezentacje, udział w dyskusjach, egzaminy (w tym dyplomowy)
K_W31ma pogłębioną wiedzę z zakresu gramatyki i stylistyki współczesnego języka polskiego, niezbędną w wykonywaniu zawodu tłumacza pisemnego i ustnegoH2P_W02portfolio prac pisemnych, udział w dyskusjach, kolokwia, egzaminy
K_W32ma pogłębioną wiedzę na temat roli komputera i innych mediów w pracy tłumacza pisemnego i ustnegoH2P_W07H2P_W07
K_W33zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnejH2P_W10prezentacje, prace projektowe, kolokwia, egzaminy
UMIEJĘTNOSCI
w zakresie ogólnym:
K_U01wyszukuje, analizuje, ocenia, selekcjonuje i wykorzystuje informacje ze źródeł pisanych i elektronicznychH2P_U01prace projektowe, prace pisemne, prezentacje, wystąpienia, portfolio, praca dyplomowa
K_U02Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę w zakresie poszczególnych dyscyplin filologicznychH2P_U02udział w dyskusji (w tym seminaryjnej), prezentacje, prace projektowe
praca dyplomowa
K_U03posługuje się językiem specjalności na poziomie C2 wg skali biegłości językowej ESOKJH2P_U11
H2P_U13
prezentacje, portfolio prac pisemnych, udział w dyskusjach (w tym seminaryjnych), kolokwia, egzaminy (w tym dyplomowe), praca dyplomowa
K_U04samodzielnie rozwija swoje kompetencje językowe w zakresie języka specjalnościH2P_U02
H2P_U03
kontrola pracy własnej studenta (e-learning)
K_U05potrafi posługiwać się swobodnie pojęciami właściwymi dla danej dyscypliny filologicznejH2P_U11udział w dyskusjach (w tym seminaryjnych), portfolio, prezentacje, kolokwia, egzaminy (w tym dyplomowy), praca dyplomowa
K_U06posiada umiejętność integrowania wiedzy z różnych dyscyplin teoretycznych oraz jej zastosowania w nietypowych sytuacjach profesjonalnychH2A_U04udział w dyskusjach (w tym seminaryjnych), "case studies", kolokwia, prace projektowe, opinia opiekuna praktyk, egzaminy (w tym dyplomowy)
K_U07potrafi wykorzystać znajomość języka specjalności w autonomicznym studiowaniu poszczególnych dyscyplin filologicznych oraz formułować na jej podstawie krytyczne sądyH2P_U01kontrola pracy własnej studenta (portfolio nauczyciela lub tłumacza), dyskusje, (w tym seminaryjne) praca dyplomowa
K_U08potrafi wykorzystać wiedzę z wybranych nauk społecznych tj. filozofia i psychologia w podejmowanych działaniach praktycznych na polu nauczania lub tłumaczenia oraz dokonać krytycznej analizy jej skuteczności i przydatnościS2P_U06udział w dyskusjach (w tym seminaryjnych), "case studies", kolokwia, opinia opiekuna praktyk, egzaminy ( w tym dyplomowy), praca dyplomowa
K_U09potrafi zaprojektować innowacyjne sposoby i procedury realizacji zadań oraz metody rozwiązywania problemów zawodowych nauczyciela języka obcego lub tłumacza w podejmowanych działaniach praktycznych na polu nauczania lub tłumaczeniaH2P_U09prace projektowe, lekcje pokazowe (w przypadku nauczycieli), prezentacje, portfolio, opinie opiekuna praktyk, praca dyplomowa
K_U10samodzielnie podejmuje i inicjuje proste działania badawczeH2P_U03udział w proseminarium, seminarium prace projektowe, dyskusje, praca dyplomowa
K_U11posiada pogłębioną umiejętność przygotowania prac pisemnych języku polskim oraz w języku studiowanej specjalnościH2P_U12portfolio, prace pisemne, praca dyplomowa
K_U12posiada umiejętność merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem cudzych poglądów, formułuje wnioski, dokonuje syntezy w wypowiedziach.H2P_U10prezentacje, prace pisemne, "case studies", dyskusje, udział w dyskusjach (w tym seminaryjnych), praca dyplomowa, egzamin (w tym dyplomowy)
W zakresie umiejętności specjalistycznych (dla specjalizacji nauczycielskiej – opcjonalnie):
K_U13potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać zjawiska społeczne a także dokonywać ich analizy w wybranych obszarachS2P_U01udział w dyskusjach, prace projektowe, portfolio, "case studies", opinia opiekuna praktyk, egzaminy. praca dyplomowa
K_U14potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki i psychologii do analizowania i interpretowania określonego rodzaju sytuacji i zdarzeń pedagogicznych, a także motywów i wzorów zachowań uczestników tych sytuacji oraz potrafi formułować własne opinie oraz dobierać krytyczne dane i metody analizS2P_U02
S2P_U06
"case studies", dyskusje, opinia opiekuna praktyk, kolokwia, egzaminy (w tym dyplomowy), praca dyplomowa
K_U15potrafi posługiwać się wiedzą teoretyczną z zakresu pedagogiki, psychologii oraz dydaktyki i metodyki szczegółowej w celu diagnozowania, analizowania i prognozowania sytuacji pedagogicznych oraz dobierania strategii realizowania działań praktycznych na poszczególnych etapach edukacyjnych oraz formułować własne opinie na ich tematS2P_U02"case studies", dyskusje (w tym seminaryjne) opinia opiekuna praktyk, kolokwia, ocena koleżeńska, egzaminy (w tym dyplomowy), praca dyplomowa
K_U16potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności związane z działalnością pedagogiczną (dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą), korzystając z różnych źródeł (w języku polskim i obcym) i nowoczesnych technologii oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądyH2P_U01
H2P_U02
H2P_U10
prezentacje, portfolio, dyskusje (w tym seminaryjne), praca dyplomowa, egzaminy (w tym dyplomowy)
K_U17posiada umiejętności diagnostyczne pozwalające na rozpoznawanie sytuacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, opracowywanie wyników obserwacji i formułowanie wnioskówS2P_U07portfolio, "case studies", udział w dyskusjach (w tym seminaryjnych), prace projektowe, opinia opiekuna praktyk, niektóre prace dyplomowe
K_U18posiada rozwinięte kompetencje komunikacyjne: potrafi porozumiewać się z osobami pochodzącymi z różnych środowisk, będącymi w różnej kondycji emocjonalnej, dialogowo rozwiązywać konflikty i konstruować dobrą atmosferę dla komunikacji w klasie szkolnejH2P_U11
S2P_U02
udział w dyskusjach (w tym seminaryjnych), lekcje pokazowe, opinia opiekuna praktyk, ocena koleżeńska, egzaminy (w tym dyplomowy)
K_U19posiada umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych związanych z III i IV etapem edukacyjnym i przeprowadzenia procedury rozstrzygnięć w tym zakresieS2P_U07"case studies", udział w dyskusjach (w tym seminaryjnych), opinia opiekuna praktyk, praca dyplomowa, ocena koleżeńska, egzaminy (w tym dyplomowy)
K_U20samodzielnie planuje i realizuje oryginalne oraz złożone i innowacyjne projekty na III i IV etapie edukacyjnym przy zastosowaniu nowoczesnych procedur ich realizacjiH2P_U03
H2P_U04
H2P_U09
prezentacje, lekcje, pokazowe, "case studies", opinia opiekuna praktyk, praca dyplomowa
K_U21posiada pogłębione umiejętności organizacyjne pozwalające kierować procesami kształcenia i wychowania, posiada umiejętność pracy z grupą (zespołem klasowym)H2P_U04opinia opiekuna praktyk, "case studies", ocena koleżeńska
K_U22potrafi animować prace nad rozwojem uczestników procesów pedagogicznych, wspierać ich samodzielność w zdobywaniu wiedzy oraz inspirować do działań na rzecz ucznia się przez całe życieH2P_U04prace projektowe, opinia opiekuna praktyk, ocena koleżenska
K_U23potrafi pracować z uczniami, indywidualizować zadania i dostosowywać metody i treści do potrzeb i możliwości uczniów (w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi) oraz zmian zachodzących w świecie i w nauceH2P_U03
H2P_U04
H2P_U09
prace projektowe, "case studies", lekcje pokazowe, opinie opiekuna praktyk, ocena koleżeńska
K_U24potrafi pracować w zespole, pełniąc różne role; umie podejmować i wyznaczać zadania; posiada umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację działań pedagogicznych, posiada umiejętność współpracy z innymi nauczycielami, pedagogami i rodzicami uczniówH0P_U04
S2P_U05
lekcje pokazowe, opinia opiekuna praktyk, ocena koleżeńska
K_U25potrafi analizować własne działania pedagogiczne i wskazywać obszary wymagające modyfikacji, potrafi eksperymentować i wdrażać działania innowacyjneS2P_U06prezentacje, dyskusje (w tym seminaryjne), "case studies", opinia opiekuna praktyk, ocena koleżeńska, praca dyplomowa
K_U26potrafi zaprojektować plan własnego rozwoju zawodowegoS2P_U06prace projektowe
K_U27potrafi wykorzystać znajomość metod i technik nauczania języków obcych, wiedzę o testowaniu i ocenianiu, oraz akwizycji językowej uczących się w podejmowanych działaniach praktycznych na polu nauczaniaH2P_U03
H2P_U04
H2P_U09
lekcje pokazowe, opinia opiekuna praktyk, ocena koleżeńska, praca dyplomowa (część empiryczna)
K_U28potrafi uwzględniać współczesne europejskie i krajowe standardy kształcenia językowego w podejmowanych działaniach praktycznych na polu nauczaniaH2P_U03
H2P_U04
H2P_U09
lekcje pokazowe, opinia opiekuna praktyk, ocena koleżeńska, praca dyplomowa (część empiryczna)
K_U29potrafi w szerokim zakresie wykorzystywać technologię informacyjną w przygotowywaniu, realizacji i ewaluacji zajęć językowychH2P_U09
H2P_U11
lekcje pokazowe, opinia opiekuna praktyk, ocena koleżeńska, praca dyplomowa (część empiryczna)
K_U30potrafi przygotować, przeprowadzić i dokonać ewaluacji zajęć językowych trzecim i czwartym etapie edukacyjnymH2P_U09
H2P_U03
lekcje pokazowe, opinie opiekuna praktyk, ocena koleżeńska, praca dyplomowa (część empiryczna)
K_U31ma umiejętności językowe w zakresie języka obcego, do nauczania, którego uzyskuje przygotowanie, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu C2 Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego oraz w zakresie języka obcego niebędącego specjalnością kształcenia zgodne z wymaganiami ustalonymi dla określonego obszaru i poziomu kształcenia w Krajowych Ramach Kwalifikacji dla Szkolnictwa WyższegoH2A_U10
H2P_U11
H2P_U12
prezentacje, dyskusje (w tym seminaryjne), portfolio językowe, kolokwia, prace projektowe, opinia opiekuna praktyk, egzaminy (w tym dyplomowy), praca dyplomowa
W zakresie umiejętności specjalistycznych (dla specjalizacji tłumaczeniowej – opcjonalnie):
K_U32potrafi wykorzystać pogłębioną wiedzę obejmującą znajomość metod i technik tłumaczenia pisemnego i ustnego w podejmowanych działaniach praktycznych na polu tłumaczeniaH2P_U09
H2P_U12
prace projektowe, portfolio tłumaczeniowe, kolokwia, egzaminy (w tym dyplomowy), opinia opiekuna praktyk, kolokwia, egzaminy (w tym dyplomowy), część praktyczna niektórych prac dyplomowych
K_U33potrafi uwzględnić pogłębioną wiedzę na temat prawnej i organizacyjnej strony pracy tłumacza pisemnego i ustnego w podejmowanych działaniach praktycznych na polu nauczania i tłumaczeniaH2P_U07
H2P_U08
prace projektowe, portfolio tłumaczeniowe, kolokwia opinia opiekuna praktyk, egzaminy
K_U34potrafi w szerokim zakresie wykorzystywać technologię informacyjną w podejmowanych działaniach praktycznych na polu nauczania i tłumaczeniaH2P_U09
H2P_U11
prace projektowe, portfolio tłumaczeniowe, prezentacje, opinia opiekuna praktyk, część empiryczna niektórych prac dyplomowych
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
w zakresie ogólnym
K_K01ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego doskonalenia zawodowegoH2P_K01dyskusje (w tym seminaryjne), prezentacje, opinia opiekuna praktyk, egzamin dyplomowy, praca dyplomowa
K_K02ma świadomość wpływu uczenia się przez całe życie na rozwój osobisty i zawodowy, potrafi wyznaczać kierunki własnego rozwoju osobistego i zawodowegoH2P_K01
H2P_K04
S2P_K01
dyskusje w tym seminaryjne), prezentacje, opinia opiekuna praktyk, ocena koleżeńska, egzamin dyplomowy
K_K03jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, zespołach, organizacjach i instytucjach podejmujących działania praktyczne na polu nauczania i tłumaczeniaH2P_K02dyskusje (w tym seminaryjne), prezentacje, opinia opiekuna praktyk, ocena koleżeńska
K_K04jest zdolny do porozumiewania się z osobami będącymi i niebędącymi specjalistami w studiowanej dziedzinieH2P_K02
S2P_K02
dyskusje (w tym seminaryjne), prezentacje, portfolio, egzamin dyplomowy
K_K05jest świadomy istnienia etycznego wymiaru w podejmowanych działaniach praktycznych na polu nauczania lub tłumaczeniaH2P_K04
S2P_K04
dyskusje (w tym seminaryjne), "case studies", opinia opiekuna praktyk, ocena koleżeńska. praca dyplomowa (część empiryczna)
K_K06jest otwarty na nowe idee i gotów do zmiany swojej opinii pod wpływem dostępnych danych i argumentówH2P_K01
S2P_K01
dyskusje (w tym seminaryjne), "case studies", opinia opiekuna praktyk, ocena koleżeńska, praca dyplomowa
K_K07wykazuje motywacje do zaangażowanego uczestnictwa w życiu społecznymH2P_K06
S2P_K05
udział w dyskusjach (w tym seminaryjnych), pracach na rzecz uczelni, prace projektowe
K_K08potrafi organizować pracę własną i zespołową w celu realizacji wspólnych zadań i projektówH2P_K02
S2P_K02
prace projektowe, społeczne, udział w życiu społecznym uczelni
K_K09jest świadomy znaczenia własności intelektualnej i praw autorskich przy opracowywaniu materiałów własnych i korzystaniu z innych źródełH2P_K04
S2P_K04
prezentacje, projekty, jakość prac pisemnych, praca dyplomowa
K_K10potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi w wykonanej działalnościH2P_K04"case studies", opinia opiekuna praktyk, udział w dyskusjach (w tym seminaryjnych)
W zakresie specjalistycznym ( dla specjalizacji nauczycielskiej – opcjonalnie):
K_K11ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności; rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego; dokonuje oceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności w trakcie realizowania działań pedagogicznychH2P_K01
S2P_K01
prace projektowe, udział w dyskusjach, "case studies", portfolio nauczycielskie i tłumaczeniowe, opinia opiekuna praktyk, praca dyplomowa
K_K12jest przekonany o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań pedagogicznych w środowisku społecznym;S2P_K05
S2P_K07
prace projektowe, dyskusje (w tym seminaryjne), "case studies", opinia opiekuna praktyk, ocena koleżeńska, praca dyplomowa
K_K13ma świadomość istnienia etycznego wymiaru diagnozowania i oceniania uczniówH2P_K04
S2P_K04
"case studies", dyskusje (w tym seminaryjne), opinia opiekuna praktyk, ocena koleżeńska, niektóre prace dyplomowe
K_K14odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania pedagogiczneS2P_K05
S2P_K04
"case studies", lekcje pokazowe, portfolio, opinia opiekuna praktyk, ocena koleżeńska, część empiryczna niektórych prac dyplomowych
K_K15jest gotowy do podejmowania indywidualnych i zespołowych działań na rzecz podnoszenia jakości pracy szkołyH2P_K02
S2P_K05
lekcje pokazowe, portfolio nauczycielskie, opinia opiekuna praktyk, ocena koleżeńska, niektóre prace dyplomowe (część empiryczna)
W zakresie specjalistycznym ( dla specjalizacji tłumaczeniowej – opcjonalnie):
K_K16potrafi zawodowo funkcjonować na rynku tłumaczeń (pozyskuje i utrzymuje klienta dzięki gwarancji wysokiej jakości usług)S2P_K07opinia opiekuna praktyk, prace projektowe
K_K17potrafi dokonywać sprawnej samoocenyH2P_K01dyskusje, "case studies", portfolio tłumaczeniowe
K_K18posiada umiejętność pracy w zespole tłumaczeniowym w trybie zadaniowymH2P_K02dyskusje, prace projektowe, opinia opiekuna praktyk, ocena koleżeńska
K_K19ma świadomość etyki zawodu tłumaczaS2P_K04"case studies", opinia opiekuna praktyk, ocena koleżeńska
K_K20przejawia postawę odpowiedzialności za słowoH2P_K04
S2P_K04
prace projektowe, kolokwia, dyskusje, "case studies", praca dyplomowa