EFEKTY UCZENIA SIĘ - STUDIA I STOPNIA

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia absolwent osiąga następujące efekty uczenia się:
SymbolEfekty uczenia się dla kierunku filologia profil praktyczny. Po ukończeniu studiów I stopnia na kierunku filologia absolwent:OOdniesienie do uniwersalnych charakterystyk 1 stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji (poziom 6)Odniesienie do charakterystyk II stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji (poziom 6)
WIEDZA
w zakresie wiedzy ogólnofilologicznej:
K_W01ma wiedzę w stopniu zaawansowanym o źródłach i miejscu dyscyplin filologicznych w obszarze nauk humanistycznych i społecznych oraz rozumie ich metodologiczne powiązania z innymi dyscyplinami naukP6U_WPS6_WG
K_W02zna terminologię używaną w dyscyplinach filologicznych w języku specjalności i w języku polskimP6U_WPS6_WG;
PS6_WK
K_W03ma uporządkowaną wiedzę w zakresie językoznawstwa, literaturoznawstwa, realioznawstwa z obszaru kulturowego języka specjalności zorientowaną na jej zastosowania praktyczneP6U_WPS6_WK
K_W04zna w stopniu zaawansowanym funkcjonowanie instytucji związanych z działalnością filologaP6U_WuPS6_WK
K_W05ma zaawansowaną wiedzę w zakresie technologii informatycznych w szczególności dotyczącą działalności filologaP6U_WPS6_WK
K_W06mma wiedzę na temat potrzeb odbiorców świadczonych usług w zakresie wybranej specjalizacji studiówP6U_WPS6_WG
PS6_WK
K_W07posiada niezbędną wiedzę z zakresu zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz udzielania pierwszej pomocyP6U_WPS6_WK
K_W08zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiegoP6U_WPS6_WK
K_W09zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiegoH1P_W10

S1P_W10
prezentacje,
prace projektowe,
kolokwia,
egzaminy
K_W10zna zasady promocji zdrowia i zdrowego trybu życiaprezentacje,
kolokwia,
opinia opiekuna praktyk
w zakresie wiedzy specjalistycznej (dla specjalizacji nauczycielskiej - opcjonalnie):
K_W11posiada wiedzę na temat teorii dotyczących wychowania, uczenia się i nauczania oraz różnorodnych uwarunkowań tych procesówH1P_W01

H1P_W02
prezentacje,
opinia opiekuna praktyk
K_W12posiada wiedzę na temat struktury i funkcji systemu edukacji – celów, podstaw prawnych, organizacji i funkcjonowania instytucji edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczychS1P_W07"case studies",
prezentacje,
udział w dyskusjach
K_W13ma podstawową wiedzę z zakresu glottodydaktyki oraz akwizycji językowej uczących sięH1P_W01

H1P_W02

H1P_W03
portfolio nauczyciela,
lekcje pokazowe,
"case studies",
dyskusje,
opinia opiekuna praktyk,
kolokwia,
egzaminy
praca dyplomowa
w zakresie wiedzy specjalistycznej (dla specjalizacji tłumaczeniowej - opcjonalnie):
K_W14ma podstawową wiedzę z zakresu teorii tłumaczeń, niezbędną w wykonywaniu zawodu tłumacza języka obcegoH1P_W01

H1P_W02

H1P_W03
udział w dyskusjach,
prezentacje,
kolokwia,
egzaminy
praca dyplomowa
K_W15ma podstawową wiedzę, obejmującą znajomość metod i technik tłumaczenia pisemnego i ustnegoH1P_W02

H1P_W02
prace projektowe,
portfolio tłumaczeń,
kolokwia,
egzaminy
praca dyplomowa
K_W16ma podstawową wiedzę z zakresu gramatyki i stylistyki współczesnego języka polskiego, niezbędną w wykonywaniu zawodu tłumacza pisemnego i ustnegoH1P_W02prace projektowe,
portfolio tłumaczeń,
kolokwia
UMIEJĘTNOSCI
w zakresie ogólnym:
K_U01potrafi uczyć się i doskonalić własny warsztat pracy korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym) i nowoczesnych technologiiH1P_U01

H1P_U02
prace projektowe
praca dyplomowa
K_U02potrafi posługiwać się językiem specjalności na poziomie B1-C1 (odpowiednio do planu nauczania PNJ) wg skali biegłości językowej ESOKJH1P_U11

H1P_U12

H1P_U13

H1P_U14
prezentacje,
prace projektowe
praca dyplomowa
K_U03potrafi rozwijać kompetencje językowe w zakresie wybranego drugiego języka obcegoH1P_U02

H1P_U14
prezentacje,
portfolio prac pisemnych,
udział w dyskusjach,
kolokwia,
egzaminy,
praca dyplomowa
K_U04potrafi zaplanować i zrealizować projekty typowe dla wybranej działalności zawodowej związanej z wykształceniem filologicznymH1P_U03

H1P_U03
kontrola pracy własnej studenta (e-learning)
K_U05potrafi planować i realizować zadania związane ze swoja specjalizacją zawodowąH1P_U04

S1P_U07
udział w dyskusji,
portfolio,
prezentacje,
kolokwia,
egzaminy,
praac dyplomowa
K_U06potrafi przeprowadzić prostą diagnozę potrzeb odbiorców usług świadczonych przez specjalistę filologa (np. nauczyciela lub tłumacza)H1P_U05kontrola pracy własnej studenta (portfolio nauczyciela lub tłumacza),
praca dyplomowa
K_U07potrafi ocenić jakość usług świadczonych przez filologa (np. tłumacza czy nauczyciela)H1P_U06udział w dyskusjach,
"case studies",
kolokwia,
opinia opiekuna praktyk,
egzaminy,
praca dyplomowa
K_U08potrafi sporządzić wniosek o organizację lub przyznanie środków na realizację projektu nauczycielskiego lub tłumaczeniowegoH1P_U08prace projektowe,
lekcje pokazowe ( w przypadku nauczycieli),
prezentacje,
portfolio, i opinie opiekuna praktyk,
praca dyplomowa
K_U09potrafi w szerokim zakresie wykorzystywać technologie informacyjną w wykonywanym zawodzieH1P_U01

H1P_U09
kontrola pracy własnej studenta (portfolio nauczyciela lub tłumacza),
praca dyplomowa
K_U10potrafi formułować wnioski, dokonywać syntezy wypowiedzi, a także podjąć dyskusję uwzględniając opinię innych uczestników i właściwie ją podsumować w języku polskim i specjalnościH1P_U10udział w proseminarium,
seminarium prace projektowe,
dyskusje
K_U11potrafi porozumiewać się ze specjalistami w uprawionej dziedzinie i wykorzystaniem różnych technik i kanałów komunikacyjnychH1P_U11portfolio,
prace semestralne,
prace dyplomowe
K_U12potrafi opracować krótką rozprawę akademicką w języku polskim oraz w języku studiowanej specjalności zachowaniem zasad prawa autorskiegoH1P_U12

S1P_U09
prace pisemne,
”case studies”,
dyskusje
K_U13Potrafi zaprezentować w formie ustnej nowe treści w języku specjalnościH1P_U13udział w proseminarium,
seminarium prace projektowe,
dyskusje
w zakresie wiedzy specjalistycznej (dla specjalizacji nauczycielskiej - opcjonalnie):
K_U14potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu psychologii i pedagogiki oraz powiązanych z nimi dyscyplin do analizowania i interpretowania problemów edukacyjnych i wychowawczychS1P_U02udział w dyskusjach,
prace projektowe,
"case studies",
opinia opiekuna praktyk
K_U15potrafi dobierać i wykorzystywać dostępne materiały, środki i metody pracy w celu projektowania i efektywnego realizowania działań pedagogicznych oraz wykorzystywać nowoczesne technologie do pracy dydaktycznejH1P_U03

H1P_U04

H1P_U09
"case studies",
dyskusje,
opinia praktyk,
kolokwia,
egzaminy
K_U16posiada podstawowe umiejętności w zakresie oceny efektów nauczania, oceny materiałów dydaktycznych i ewaluacji postępów uczniówH1P_U06"case studies",
dyskusje,
opinia opiekuna praktyk,
kolokwia,
ocena koleżeńska,
egzaminy
K_U17potrafi uwzględnić podstawową wiedzę na temat prawnej i organizacyjnej strony pracy nauczycielaH1P_U07

H1P_U07
prezentacje,
portfolio,
dyskusje,
praca dyplomowa
w zakresie specjalistycznym ( dla specjalizacji tłumaczeniowej – opcjonalnie):
K_U18potrafi wykorzystać podstawową wiedzę obejmującą znajomość metod i technik tłumaczenia pisemnego i ustnego w podejmowanych działaniach praktycznych na polu tłumaczeniaH1P_U09

H1P_U12
prace projektowe,
portfolio tłumaczeniowe,
kolokwia,
egzaminy,
pinia opiekuna praktyk,
kolokwia,
egzaminy
K_U19potrafi dobierać i wykorzystywać dostępne materiały, środki i metody pracy w celu efektywnego realizowania działań translatorskich oraz wykorzystywać w nich nowoczesne techniki informacyjneH1P_U03

H1P_U04

H1P_U09
prace projektowe,
portfolio tłumaczeniowe,
kolokwia opinia opiekuna praktyk,
egzaminy
K_U20potrafi ocenić jakość usług związanych z działalnością translatorycznąH1P_U06prace projektowe,
portfolio tłumaczeniowe,
prezentacje,
opinia opiekuna praktyk
K_U21potrafi uwzględnić podstawową wiedzę na temat prawnej i organizacyjnej strony pracy tłumacza pisemnego i ustnego w podejmowanych działaniach praktycznych na polu tłumaczeniaH1P_U07prace projektowe,
portfolio tłumaczeniowe,
kolokwia opinia opiekuna praktyk,
egzaminy
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
w zakresie ogólnym
K_K01potrafi ocenić swoją wiedzę i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego doskonalenia zawodowegoH1P_K01dyskusje,
prezentacje,
opinia opiekuna praktyk
K_K02jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, zespołach, organizacjach i instytucjach podejmujących działania praktyczne na polu nauczania i tłumaczeniaH1P_K02

S1P_K02
dyskusje,
prezentacje,
opinia opiekuna praktyk,
ocena koleżeńska
K_K03jest otwarty na nowe idee i gotów do zmiany swojej opinii pod wpływem dostępnych danych i argumentówH1P_K01

S1P_K06
dyskusje,
prezentacje,
opinia opiekuna praktyk,
ocena koleżeńska
K_K04wykazuje motywacje do zaangażowanego uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnymH1P_K06

S1P_K05
dyskusje,
prezentacje,
portfolio
K_K05potrafi organizować pracę własną i zespołową w celu realizacji wspólnych zadań i projektówH1P_K02

H1P_K03

S1P_K05
dyskusje,
"case studies",
opinia opiekuna praktyk,
ocena koleżeńska.
Praca dyplomowa (część emp)
K_K06rozumie znaczenie dziedzictwa kulturowego krajów obszaru języka specjalnościH1P_K05dyskusje,
"case studies",
opinia opiekuna praktyk,
ocena koleżeńska,
praca dyplomowa
K_K07odpowiedzialnie przygotowuje się do pracy tłumacza i nauczycielaS1P_K04

S1P_K05
udział w dyskusjach,
pracach na rzecz uczelni,
prace projektowe
K_K08rozumie potrzebę dbania o swój rozwój fizyczny się przez całe życie
w zakresie specjalistycznym ( dla specjalizacji nauczycielskiej – opcjonalnie):
K_K09postępuje w sposób profesjonalny i przestrzega zasad etyki zawodowej; wykazuje cechy refleksyjnego praktykaH1P_K04

S1P_K04
prace projektowe,
udział w dyskusjach,
"case studies",
portfolio nauczycielskie i tłumaczeniowe,
opinia opiekuna praktyk,
praac dyplomowa
K_K10potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania dydaktycznego i działań psychologiczno-pedagogicznych w zakresie nauczania języka specjalnościH1P_K03

S1P_K07
prace projektowe,
dyskusje,
"case studies",
opinia opiekuna praktyk,
ocena koleżeńska
w zakresie specjalistycznym ( dla specjalizacji tłumaczeniowej – opcjonalnie):
K_K11w zakresie specjalistycznym ( dla specjalizacji tłumaczeniowej – opcjonalnie):S1P_K07

H1P_K03
dyskusje,
"case studies",
portfolio tłumaczeniowe
K_K12trafnie rozwiązuje problemy związane z wykonywaniem zawodu tłumacza w tym etyczneH1P_K04

S1P_K04
dyskusje,
prace projektowe,
opinia opiekuna praktyk,
ocena koleżeńska