EGZAMIN DYPLOMOWY

Informacje dla Studentów ostatniego roku studiów

TERMINY SKŁADANIA PRAC DYPLOMOWYCH I TERMINY EGZAMINÓW DYPLOMOWYCH

STUDENCI PRZYSTĘPUJĄCY DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO

SKŁADAJĄ W DZIEKANACIE:
Zasady dyplomowania określone Zarządzeniem Rektora nr 6/2019 obowiązują studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia, z wyłączeniem studentów studiów pierwszego stopnia, powtarzających VI semestr w zakresie seminarium dyplomowego w semestrze zimowym 2019/2020. Studentów tych obowiązują zasady dyplomowania określone Zarządzeniem Rektora nr 73/2016, jednak tylko do końca semestru zimowego w roku akademickim 2019/2020.

EGZAMIN DYPLOMOWY

JEST EGZAMINEM USTNYM, W JĘZYKU SPECJALNOŚCI I ...

POWTARZANIE SEMINARIUM DYPLOMOWEGO

SPRAWDŹ, CO MOŻESZ ZROBIĆ, GDY ZNAJDZIESZ SIĘ W TAKIEJ SYTUACJI ...