Germanistyka

Studia o profilu praktycznym na kierunku filologia niemiecka.

#

GERMANISTYKA

(język niemiecki)

germanistyka

PARAMETRY I FORMA STUDIÓW

Studia są prowadzone w formie stacjonarnej, niestacjonarnej.
 • Czas trwania studia I stopnia - trzy lata studia II stopnia - dwa lata
 • Tryb studiów Stacjonarne/Niestacjonarne
 • Dni nauki Pon. – Pt. – stacj. / Pt. – Ndz. – niestacj.

ABSOLWENT GERMANISTYKI

Po ukończonych w LSW studiach licencjackich z zakresu filologii niemieckiej absolwenci mogą podjąć pracę lub kontynuować edukację na studiach II stopnia na tym samym lub innym kierunku bądź na wybranych studiach podyplomowych. Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów wyższych i tytuł zawodowy licencjata/magistra na kierunku filologia.

Absolwent germanistyki - specjalizacja nauczycielska:

 •  Nabywa uprawnienia do nauczania języka specjalności w szkołach podstawowych i przedszkolach (ponadgimnazjalnych (zgodnie z Rozporządzeniem MNISW z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).
 •  Dysponuje bogatym warsztatem dydaktycznym, pozwalającym na nowoczesne prowadzenie nauczania języka obcego w przedszkolach i szkołach podstawowych (klasy I - VI).
 •  Zna najnowsze trendy w dydaktyce języków obcych.
 •  Jest przygotowany do odpowiedniego doboru i samodzielnego opracowania materiałów dydaktycznych na poziomie przedszkoli i szkół podstawowych oraz do samodzielnego korzystania z literatury przedmiotu, umożliwiającej mu poszerzanie swojej wiedzy i swoich umiejętności.
 •  Posiada podstawową wiedzę z zakresu testowania i oceniania.
 •  Ma świadomość konieczności stałego podnoszenia swoich kwalifikacji.
 •  Poznaje zasady organizacji szkolnictwa w Polsce, zna Polskie Ramy Kwalifikacji (PRK), minima programowe obowiązujące w różnych typach szkół, a także podstawowe akty prawne, dotyczące systemu oświaty.

Absolwent germanistyki - specjalizacja tłumaczeniowa:

 •  Znajduje zatrudnienie w biurach tłumaczeń, wydawnictwach, instytucjach kultury, mediach, instytucjach kultury, firmach wymagających umiejętności tłumaczeniowych, biurach i towarzystwach turystycznych, firmach międzynarodowych wymagających znajomości języka i kultury krajów obszaru języka specjalności.
 •  Potrafi wykonywać tłumaczenia pisemne i ustne w języku specjalności.
 •  Potrafi zawodowo funkcjonować na rynku tłumaczeń, potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu prawnej i organizacyjnej strony pracy tłumacza oraz przejawia postawę odpowiedzialności za słowo.
 •  Jest zorientowany na pogłębianie swojej wiedzy w zakresie tłumaczenia i zdobywanie nowych umiejętności.
 •  Nabywa wszystkie uprawnienia i umiejętności wyżej opisane dla obu specjalizacji.
pani lsw

Absolwent germanistyki - specjalizacja nauczycielsko-tłumaczeniowa:

  Absolwent germanistyki - specjalizacja komunikacja w biznesie i administracji:

  •  Znajduje zatrudnienie w międzynarodowych korporacjach, firmach zagranicznych, przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych związanych z handlem zagranicznym lub posiadających kontakty międzynarodowe, jak również w instytucjach administracji samorządu terytorialnego, biurach tłumaczeń oraz organizacjach międzynarodowych wymagających znajomości języka i kultury krajów obszaru języka specjalności.
  •  Biegle posługuje się biznesowym językiem niemieckim w mowie i w piśmie.
  •  Wykorzystuje wiedzę i praktyczne umiejętności językowe w zakresie tłumaczenia tekstów o tematyce prawniczo-ekonomicznej, sporządzania dokumentów (umów, raportów, sprawozdań, etc.) oraz prowadzenia spotkań, prezentacji i negocjacji, umożliwiające sprawne funkcjonowanie w środowisku międzynarodowym.
  •  Jest zorientowany na pogłębianie swojej wiedzy w zakresie specjalistycznego języka niemieckiego, podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych oraz zdobywanie nowych umiejętności.

  WYŚWIETL EFEKTY KSZTAŁCENIA

  dla kierunku filologia I stopnia - profil praktyczny

  WYŚWIETL EFEKTY KSZTAŁCENIA

  dla kierunku filologia II stopnia - profil praktyczny