REKRUTACJA

Sprawdź, naszą ofertę rekrutacyjną. Jeśli masz dodatkowe pytania - skontaktuj się z nami.

Nowy nabór na studia na semestr zimowy 2018/2019

Rekrutacja krok po kroku:

STUDIA I STOPNIA

#

ANGLISTYKA

(język angielski)

#

RUSYCYSTYKA

(język rosyjski)

#

GERMANISTYKA

(język niemiecki)

DLA KOGO?
Dla osób posiadających minimum średnie wykształcenie, pragnących kontynuować na poziomie profesjonalnym naukę języka angielskiego, niemieckiego lub rosyjskiego, pogłębioną o praktyczną wiedzę z zakresu lingwistyki stosowanej oraz uzyskać wyższe wykształcenie i zawodowe umiejętności tłumacza lub (i) nauczyciela języka obcego.
DLACZEGO MY?
Ukończona filologia angielska, filologia niemiecka czy filologia rosyjska w LSW to otwarte drzwi pozwalające na dalszy rozwój ponieważ:
1. Zdobyte kwalifikacje na studiach pierwszego stopnia pozwalają na kontynuowanie kształcenia na wybranym kierunku na studiach drugiego stopnia lub na studiach podyplomowych,
2. Każdy absolwent posiada znajomość języka specjalności w mowie i piśmie na poziomie biegłości C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy (zbliżonej do rodzimej) oraz znajomość drugiego wybranego języka obcego na poziomie komunikacyjnym,
3. Znajomość kultury i języka jest pomocna nie tylko na polu zawodowym, daje poczucie pewności siebie w kontaktach towarzyskich i biznesowych, pozwala na realizowanie swoich pasji i dostarcza narzędzi do zdobywania wiedzy,
4. Studia przygotowują do pracy w wybranym zawodzie, który absolwent może podjąć zaraz po ukończeniu studiów:

STUDIA Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI

Jaką wiedzę i umiejętności posiądziesz wybierając daną specjalizację? Sprawdź poniżej.

#

ABSOLWENT SPECJALIZACJI NAUCZYCIELSKIEJ
Nabywa uprawnienia do nauczania języka specjalności w szkołach podstawowych i przedszkolach (zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela jest to zawód regulowany). Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na tym samym kierunku, jest uprawniony do pracy we wszystkich typach szkół i rodzajach placówek. Dysponuje bogatym warsztatem dydaktycznym, pozwalającym na nowoczesne prowadzenie nauczania kierunkowego. Absolwent tej specjalizacji ma świadomość procesów zachodzących w trakcie uczenia się kolejnych języków i najnowszych światowych trendów w dydaktyce języków obcych. Jest on również przygotowany do odpowiedniego doboru i samodzielnego opracowania materiałów dydaktycznych oraz do samodzielnego korzystania z literatury przedmiotu, umożliwiającej mu poszerzanie swojej wiedzy i swoich umiejętności. Ma świadomość konieczności stałego podnoszenia swoich kwalifikacji. W trakcie nauki, student poznaje zasady organizacji szkolnictwa w Polsce, minima programowe, obowiązujące w różnych typach szkół, a także podstawowe akty prawne, dotyczące systemu oświaty.

#

ABSOLWENT SPECJALIZACJI TŁUMACZENIOWEJ
Potrafi wykonywać tłumaczenia pisemne i ustne w języku specjalności, używa różnych stylów i rejestrów językowych. Potrafi zawodowo funkcjonować na rynku tłumaczeń, potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu prawnej i organizacyjnej strony pracy tłumacza oraz przejawia postawę odpowiedzialności za słowo. Jest zorientowany na pogłębianie swojej wiedzy w zakresie tłumaczenia i zdobywanie nowych umiejętności. Potrafi właściwie dobrać i zastosować odpowiednie strategie i techniki wykorzystywane w tłumaczeniach. Absolwent specjalizacji tłumaczeniowej może znaleźć zatrudnienie w biurach tłumaczeniowych, wydawnictwach, instytucjach kultury, mediach, instytucjach kultury, firmach wymagających umiejętności tłumaczeniowych, biurach i towarzystwach turystycznych, firmach międzynarodowych wymagających znajomości języka i kultury krajów obszaru języka specjalności.

#

ABSOLWENT SPECJALIZACJI NAUCZYCIELSKO-TŁUMACZENIOWEJ
Nabywa uprawnienia do nauczania języka specjalności w szkołach podstawowych i przedszkolach oraz posiada umiejętność wykonywania tłumaczeń pisemnych i ustnych w języku specjalności. Realizuje program obu specjalizacji.

#

ABSOLWENT SPECJALIZACJI: KOMUNIKACJA W BIZNESIE MIĘDZYNARODOWYM I ADMINISTRACJI
Znajduje zatrudnienie w międzynarodowych korporacjach, firmach zagranicznych, przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych związanych z handlem zagranicznym lub posiadających kontakty międzynarodowe, jak również w instytucjach administracji samorządu terytorialnego, biurach tłumaczeń oraz organizacjach międzynarodowych wymagających znajomości języka i kultury krajów obszaru języka specjalności. Biegle posługuje się biznesowym językiem specjalności w mowie i w piśmie. Wykorzystuje wiedzę i praktyczne umiejętności językowe w zakresie tłumaczenia tekstów o tematyce prawniczo-ekonomicznej, sporządzania dokumentów (umów, raportów, sprawozdań, etc.) oraz prowadzenia spotkań, prezentacji i negocjacji, umożliwiające sprawne funkcjonowanie w środowisku międzynarodowym. Jest zorientowany na pogłębianie swojej wiedzy w zakresie specjalistycznego języka specjalności, podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych oraz zdobywanie nowych umiejętności.

ELASTYCZNE FORMY STUDIOWANIA

Uczelnia w ramach oferowanego kierunku studiów proponuje zróżnicowany system studiów, który pozwala na wybór optymalnej dla każdego formy studiowania.

#

STACJONARNY

Najlepszy wybór dla tegorocznych absolwentów szkół średnich i osób niepracujących. W trybie stacjonarnym wszystkie zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-17.00.

#

NIESTACJONARNY

Odpowiedni tryb studiów dla osób pracujących, dla których dojazd kilka razy w tygodniu na zajęcia jest niemożliwy lub zbyt kosztowny. Wszystkie zajęcia w trybie niestacjonarnym odbywają się w soboty i niedziele /co drugi tydzień/ od godz. 8.00 do godz. 20.00.

#

NIESTACJONARNY-WIECZOROWY

Tryb studiów skierowany do osób które chcą połączyć pracę zawodową ze studiami i do tego w weekend pozostać w domu. Zajęcia odbywają się trzy razy w tygodniu poniedziałek, środa i piątek w godzinach od 18-21.

#

TOK INDYWIDUALNY

Ten tok studiów skierowany jest przede wszystkim do osób umiejących pracować samodzielnie, którym warunki i sytuacje życiowe uniemożliwiają częste dojazdy na zajęcia, a mimo to są w stanie osiągnąć dobre wyniki w nauce. Wnioski o indywidualny tok studiów kierowane są do Rektora. W ramach indywidualnego toku studiów student otrzymuje dostęp do niezbędnych materiałów dydaktycznych.

STUDIA II STOPNIA

STUDIA PODYPLOMOWE

W naszej ofercie także szeroka gama kierunków studiów podyplomowych.

NIE CZEKAJ!

Nasza uczelnia jest stworzona dla Ciebie.

REKRUTACJA ON-LINE

Przejdź do formularza rekrutacyjnego i wypełnij kwestionariusz.

WYMAGANE DOKUMENTY

Chcesz zapisać się na studia i nie wiesz jakich dokumentów wymagamy?