STYPENDIA

Jednym z praw, jakie nabywa się wraz z uzyskaniem statusu Studenta jest prawo do ubiegania się pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa.

STYPENDIUM SOCJALNE

STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW

STYPENDIUM SPECJALNE DLA OSÓB NIEPŁENOSPRAWNYCH

ZAPOMOGA

STYPENDIUM MINISTRA ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA DLA STUDENTÓW

DO POBRANIA
LPNAZWA PLIKUZAŁĄCZNIK
1Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej oraz trybu i kryteriów ich przyznawania dla studentów w Lingwistycznej Szkole Wyższej w Warszawie w roku 2019/2020pobierz »
2Załącznik 1 Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunkupobierz »
3Załącznik 2 Wniosek o przyznanie stypendium socjalnegopobierz »
4Załącznik 2.1.1 Zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e i 30 f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznychpobierz »
5Załącznik 2.1.2 Zaświadczenie lub oświadczenie dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e i 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznychpobierz »
6Załącznik 2.2 do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego – oświadczenie studenta ubiegającego się o stypendium socjalne bez wykazania dochodów osiąganych przez rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznychpobierz »
7Załącznik 2.3 do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego – Oświadczenie studenta ubiegającego się o zwiększenie stypendium socjalnego w związku ze szczególnie uzasadnionym przypadkiempobierz »
8 Załącznik 3 Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnychpobierz »
9Załącznik 4 Wniosek o przyznanie stypendium rektorapobierz »
10Załącznik 4.1 Wniosek o o przyznanie stypendium rektora dla studenta przyjętego na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty lub medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporciepobierz »
11Załącznik 5 Wniosek o przyznanie zapomogipobierz »
12Oświadczenie ogólne-wzórpobierz »
13Oświadczenie o bezrobociupobierz »
14OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 23 września 2019 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2018 r.pobierz »
15Sposób dokumentowania i zasady ustalania dochodu rodziny studentapobierz »