STYPENDIA

Jednym z praw, jakie nabywa się wraz z uzyskaniem statusu Studenta jest prawo do ubiegania się pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa.

STYPENDIUM SOCJALNE

STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW

STYPENDIUM SPECJALNE DLA OSÓB NIEPŁENOSPRAWNYCH

ZAPOMOGA

STYPENDIUM MINISTRA ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA DLA STUDENTÓW

DO POBRANIA
LPNAZWA PLIKUZAŁĄCZNIK
1Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej oraz trybu i kryteriów ich przyznawania dla studentów w Lingwistycznej Szkole Wyższej w Warszawie w roku 2019/2020pobierz »
2Załącznik 1 Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunkupobierz »
3Załącznik 2 Wniosek o przyznanie stypendium socjalnegopobierz »
4Załącznik 2.1.1 Zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e i 30 f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznychpobierz »
5Załącznik 2.1.2 Zaświadczenie lub oświadczenie dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e i 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznychpobierz »
6Załącznik 2.2 do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego – oświadczenie studenta ubiegającego się o stypendium socjalne bez wykazania dochodów osiąganych przez rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznychpobierz »
7Załącznik 2.3 do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego – Oświadczenie studenta ubiegającego się o zwiększenie stypendium socjalnego w związku ze szczególnie uzasadnionym przypadkiempobierz »
8 Załącznik 3 Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnychpobierz »
9Załącznik 4 Wniosek o przyznanie stypendium rektorapobierz »
10Załącznik 4.1 Wniosek o o przyznanie stypendium rektora dla studenta przyjętego na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty lub medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporciepobierz »
11Załącznik 5 Wniosek o przyznanie zapomogipobierz »
12Oświadczenie ogólne-wzórpobierz »
13Oświadczenie o bezrobociupobierz »
14OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 23 września 2019 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2018 r.pobierz »
15Sposób dokumentowania i zasady ustalania dochodu rodziny studentapobierz »

Twoje zgody

Google Analytics

Google Analytics wykorzystuje własne pliki cookie głównie do raportowania interakcji użytkowników w Twojej witrynie. Pliki te służą do przechowywania informacji, które nie umożliwiają identyfikacji użytkownika. Przeglądarki internetowe nie współdzielą własnych plików cookie między różnymi domenami. Google Analytics rejestruje adresy IP użytkowników, by umożliwić właścicielom tych witryn zorientowanie się, z jakich części świata pochodzą osoby odwiedzające ich witrynę („geolokalizacja według IP”) oraz chronić bezpieczeństwo usługi. Google Analytics nie udostępnia swoim klientom rzeczywistych adresów IP. Poza tym metoda nazywana maskowaniem adresów IP zapewnia właścicielom witryn korzystającym z Google Analytics opcję polecenia, by system Google Analytics używał do geolokalizacji tylko części adresu IP, a nie jego całości. Warunki korzystania z Google Analytics, do których muszą stosować się wszyscy użytkownicy tej usługi, zabraniają przekazywania do Google Analytics informacji umożliwiających identyfikację osób. Są to m.in. imię i nazwisko, adres e-mail i informacje rozliczeniowe.

_ga,_gat,_gid

Sales Manago

Monitorowanie i budowa profilu behawioralnego to serce Marketing Automation – ta funkcja jest wyróżnikiem takich systemów i stanowi o ich przewadze nad klasycznymi CRM-ami i systemami do masowej analityki ruchu. W SALESmanago informacje o ruchu kontaktu na stronie www są czerpane z trzech podstawowych źródeł: Pliki monitorujące typu Cookies, Adres IP odwiedzającego, Dodatkowe dane protokołu HTTP/HTTPS

_smvs, smuuid, smvr,smg,SERVERID

Google

W przeglądarkach większości użytkowników usług Google plik cookie preferencji będzie oznaczony jako „NID” i będzie wysyłany przez przeglądarkę do witryn Google. Plik cookie typu NID zawiera identyfikator, którego Google używa, by zapamiętać preferencje użytkownika oraz inne informacje, w szczególności te dotyczące preferowanego języka (np. polskiego), liczby wyników wyszukiwania wyświetlanych na stronie (np. 10 lub 20) oraz włączenia lub wyłączenia filtra Google SafeSearch.

NID