Prof. dr hab. Jan Franciszek Nosowicz

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Dziedzina: nauki humanistyczne; specjalności badawcze: leksykografia, terminologia, antropolingwistyka, językoznawstwo porównawcze, źródła informacji bezpośredniej, kultura języka, wielokulturowość, bilingwizm, kontakty językowe. Dorobek naukowy: ponad 300 pozycji wydawniczych. Są to książki, słowniki, podręczniki, artykuły (opublikowane w różnych czasopismach oraz monografiach zbiorowych – krajowych i zagranicznych) oraz recenzje. Prawie połowa tych prac to publikacje w językach obcych: rosyjskim, angielskim, białoruskim, ukraińskim i litewskim. Najliczniejszą grupę prac stanowią publikacje odnoszące się do problemów współczesnego językoznawstwa porównawczego i stosowanego, a także artykuły o charakterze glottodydaktycznym dotyczą problematyki nauczania języków obcych oraz roli i miejsca przedmiotów językoznawczych na studiach humanistycznych. Poprzednie miejsca pracy: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet w Białymstoku oraz Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku.

Formularz kontaktowy

Studia z przyszłością