NOWOŚĆ! PODYPLOMOWE STUDIUM TŁUMACZY PRZYSIĘGŁYCH: JĘZYK UKRAIŃSKI

open-book-1428428_1920

Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie od nowego roku akademickiego 2016/2017 otwiera Podyplomowe Studium Tłumaczy Przysięgłych: Język Ukraiński.


INFORMACJE O STUDIACH:


Dwusemestralne studia podyplomowe dla kandydatów na tłumaczy przysięgłych, przygotowują słuchaczy posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych na dowolnym kierunku oraz biegłą znajomość języka ukraińskiego (przynajmniej na poziomie C1) do pracy w charakterze Tłumacza Przysięgłego. Podyplomowe Studium Tłumaczy Przysięgłych przygotowuje Słuchaczy do egzaminu państwowego na tłumacza przysięgłego w Ministerstwie Sprawiedliwości.


Tłumacz Przysięgły: Po zdaniu egzaminu w Ministerstwie Sprawiedliwości przed Państwową Komisją Egzaminacyjną, tłumacz nabywa uprawnienia do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego, uzyskuje prawo do wykonywania tego zawodu po złożeniu ślubowania i wpisaniu na listę tłumaczy przysięgłych. Nabycie uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego potwierdza świadectwo wydane przez Ministra Sprawiedliwości. Osoba, która nabyła uprawnienia do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego, podlega wpisowi, na swój wniosek, na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości.


Studia adresowane są do osób zainteresowanych podnoszeniem swoich kwalifikacji zawodowych, które pragną zdobyć umiejętności i wiedzę z zakresu tłumaczeń dokumentów poświadczonych.


Studia trwają dwa semestry i obejmują łącznie 220 godzin dydaktycznych. Studia kończą się wewnętrznym egzaminem końcowym.


CEL STUDIÓW:


• przekazanie słuchaczom wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego (tłumaczenia ustne i pisemne),
• przygotowanie słuchaczy do egzaminu państwowego na tłumacza przysięgłego,
• zapoznanie słuchaczy z metodyką, pragmatyką i warsztatem pracy tłumacza przysięgłego,
• zapoznanie słuchaczy z terminologią prawną, prawniczą i ekonomiczną, niezbędną podczas egzaminu państwowego na tłumacza przysięgłego,
• zapoznanie słuchaczy z praktycznymi sposobami tłumaczenia dokumentów poświadczonych, tekstów prawnych, prawniczych i ekonomicznych oraz wyrobienie u słuchaczy właściwych nawyków tłumaczeniowych.


Program studiów obejmuje:


• Teorię i pragmatykę przekładu tekstów specjalistycznych
• Analizę translatoryczną tekstu
• Podstawy prawa polskiego i prawa danego obszaru językowego
• Metodologię przekładu sądowego
• Język prawny i prawniczy
• Stylistykę języka polskiego


Metody prowadzenia zajęć:


o wykłady
o konwersatoria
o warsztaty przekładowe:
– tłumaczenie specjalistyczne pisemne w tym praktyczna nauka przekładu dokumentów poświadczonych
– tłumaczenie słowa żywego/tłumaczenie a ’vista.


WYMAGANIA OGÓLNE WOBEC KANDYDATÓW:


Kandydat powinien spełnić następujące wymagania:
• posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych
• bardzo dobra znajomość języka obcego (C1)
• płynna znajomość języka polskiego
• doświadczenie w tłumaczeniu tekstów
• pomyślny wynik postępowania rekrutacyjnego (egzamin wstępny pisemny: tłumaczenie tekstu z języka angielskiego na polski i z języka polskiego na angielski oraz rozmowa kwalifikacyjna)


ATUTY PODYPLOMOWEGO STUDIUM TŁUMACZY PRZYSIĘGŁYCH W LINGWISTYCZNEJ SZKOLE WYŻSZEJ W WARSZAWIE:


 wysoki poziom jakości kształcenia,
 wysoko wykwalifikowana kadra naukowo-dydaktyczna,
 tłumacze-specjaliści z wieloletnim doświadczeniem w zawodzie,
 właściwie dobrane materiały dydaktyczne dla Słuchaczy,
 małe grupy – indywidualne podejście do każdego Słuchacza,
 możliwość podnoszenia i zdobycia nowych kwalifikacji zawodowych,
 baza dydaktyczna i biblioteczna,
 lokalizacja w centrum Warszawy (dogodny dojazd).


ZAPISUJĄC SIĘ NA STUDIA PODYPLOMOWE KANDYDACI WNOSZĄ OPŁATY:


• 300 zł opłata rekrutacyjna
• opłata jednorazowa za studia 5400 zł lub opłata semestralna: 2950 zł (x2)


KANDYDACI NA STUDIA PODYPLOMOWE SKŁADAJĄ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:


1. Kwestionariusz zgłoszeniowy kandydata na studia podyplomowe
2. Oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
3. Dwie aktualne fotografie o wymiarach 37×50 mm bez nakrycia głowy na jasnym tle, podpisane imieniem i nazwiskiem.
4. Kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata.
5. Opłata rekrutacyjna w wysokości 300 zł (wpłata w kasie uczelni).


Dokumenty należy składać w Sekretariacie Lingwistycznej Szkoły Wyższej:


Lingwistyczna Szkoła Wyższa
Reduta Business Center,
Al. Jerozolimskie 148
02-326 Warszawa


KONTAKT:


Tel. +48 22 886 50 12
Email: podyplomowe@lingwistyka.edu.pl

Twoje zgody

Google Analytics

Google Analytics wykorzystuje własne pliki cookie głównie do raportowania interakcji użytkowników w Twojej witrynie. Pliki te służą do przechowywania informacji, które nie umożliwiają identyfikacji użytkownika. Przeglądarki internetowe nie współdzielą własnych plików cookie między różnymi domenami. Google Analytics rejestruje adresy IP użytkowników, by umożliwić właścicielom tych witryn zorientowanie się, z jakich części świata pochodzą osoby odwiedzające ich witrynę („geolokalizacja według IP”) oraz chronić bezpieczeństwo usługi. Google Analytics nie udostępnia swoim klientom rzeczywistych adresów IP. Poza tym metoda nazywana maskowaniem adresów IP zapewnia właścicielom witryn korzystającym z Google Analytics opcję polecenia, by system Google Analytics używał do geolokalizacji tylko części adresu IP, a nie jego całości. Warunki korzystania z Google Analytics, do których muszą stosować się wszyscy użytkownicy tej usługi, zabraniają przekazywania do Google Analytics informacji umożliwiających identyfikację osób. Są to m.in. imię i nazwisko, adres e-mail i informacje rozliczeniowe.

_ga,_gat,_gid

Sales Manago

Monitorowanie i budowa profilu behawioralnego to serce Marketing Automation – ta funkcja jest wyróżnikiem takich systemów i stanowi o ich przewadze nad klasycznymi CRM-ami i systemami do masowej analityki ruchu. W SALESmanago informacje o ruchu kontaktu na stronie www są czerpane z trzech podstawowych źródeł: Pliki monitorujące typu Cookies, Adres IP odwiedzającego, Dodatkowe dane protokołu HTTP/HTTPS

_smvs, smuuid, smvr,smg,SERVERID

Google

W przeglądarkach większości użytkowników usług Google plik cookie preferencji będzie oznaczony jako „NID” i będzie wysyłany przez przeglądarkę do witryn Google. Plik cookie typu NID zawiera identyfikator, którego Google używa, by zapamiętać preferencje użytkownika oraz inne informacje, w szczególności te dotyczące preferowanego języka (np. polskiego), liczby wyników wyszukiwania wyświetlanych na stronie (np. 10 lub 20) oraz włączenia lub wyłączenia filtra Google SafeSearch.

NID