Jak zdobyć dofinansowanie do studiów podyplomowych?

Jak zdobyć dofinansowanie do studiów podyplomowych?

Poszerzenie lub zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych zwiększa atrakcyjność pracownika na rynku pracy, przynosząc jednocześnie wymierne korzyści aktualnemu lub przyszłemu pracodawcy. Dzięki dofinansowaniu do studiów podyplomowych, studiowanie nie musi być finansowym obciążeniem dla pracownika, a może być długoterminową inwestycją pracodawcy w rozwój ludzi i firmy. W jaki sposób zdobyć dofinansowanie do studiów podyplomowych? Kto może ubiegać się o dofinansowanie? Czy pracownik ponosi wtedy jakiekolwiek koszty? Odpowiedzi na te pytania znajdują się w poniższym artykule.

 

Kto może skorzystać z dofinansowania?

 

Dofinansowanie do studiów podyplomowych przydzielić może zarówno pracodawca, jak i urząd pracy. W przypadku osób zarejestrowanych w urzędzie pracy, osoby mogące ubiegać się o dofinansowanie do studiów to:

  • osoby bezrobotny,
  • poszukujące pracy ( m.in. będące w trakcie okresu wypowiedzenia, w miejscu pracy w stanie upadłości, należące do indywidualnego programu integracji, korzystające ze świadczenia wypłacanego przez pracodawcę, będące cudzoziemcami, pobierające rentę szkoleniową)
  • osoby pracujące w wieku powyżej 45 r.ż.

W przypadku osób bezrobotnych konieczne jest zgłoszenie się do przynależnego Powiatowego Urzędu Pracy – na miejscu urzędnicy udzielają wszelkich niezbędnych informacji dot. ubiegania się o dofinansowanie.

Zgodnie z Kodeksem pracy podnoszenie kwalifikacji zawodowych definiowane jest jako uzupełnianie lub zdobywanie nowej wiedzy. Ułatwienie zdobycia kwalifikacji i poszerzenia wiedzy z danego obszaru jest jednym z wielu uprawnień pracodawcy, który może realizować to uprawnienie poprzez dofinansowanie studiów. Zobowiązanie pracodawcy do ułatwienia podnoszenia kwalifikacji zawodowych określone jest w art. 94 ustawy z 26 czerwca 1974 roku Kodeksu pracy.

 

Dofinansowanie do studiów dla pracownika – podnoszenie kwalifikacji

 

Za co może zapłacić pracodawca podczas finansowania studiów pracownika?

Pracodawca może zgodzić się na przydzielenie pracownikowi dodatkowych świadczeń (poza opłatą czesnego) w postaci m.in. opłat za  przejazdy, podręczniki akademickie, materiały szkoleniowe czy zakwaterowanie, jeżeli studia odbywają się w innym, odległym od miejsca zamieszkania mieście.

 

W jaki sposób starać się o środki na podniesienie kwalifikacji?

Ubiegając się o pokrycie kosztów czesnego na studiach podyplomowych przez swojego pracodawcę, konieczne jest złożenie stosownego wniosku lub umowy o podnoszeniu kwalifikacji zawodowych. Aby wypełnić wniosek, skorzystaj ze wzoru dokumentów dostępnych do pobrania w artykule o dofinansowaniu studiów podyplomowych przez pracodawcę – zobacz szczegóły.  To w nim zawarte są informacje dot. kierunku studiów, czasu ich trwania, obowiązków pracownika itp.

Podpisując umowę z pracodawcą pracownik zobowiązuje się do tego, że będzie uczestniczył w zajęciach, dowodem czego są doręczone harmonogramy zjazdów z podpisami prowadzących potwierdzającymi obecność na zajęciach. Zadaniem pracownika jest również dostarczenie pracodawcy karty studiów z potwierdzeniem zdanych w sesji egzaminów, co jest równoznaczne z zaliczeniem kolejnych semestrów.

 

Czy dofinansowanie studiów przez pracodawcę jest zwolnione z podatku?

Dofinansowanie studiów przez pracodawcę jako przychód dla pracownika jest w pełni zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych. Należy również pamiętać, że opłaty na czesne związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych nie są pokrywane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

 

Dofinansowanie do studiów podyplomowych z urzędu pracy

 

Jakiej wielkości można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie może pokrywać 100 % czesnego za studia podyplomowe. W zależności od tego, czy pracownik ubiega się o całkowite czy jedynie częściowe pokrycie kosztów oraz od decyzji samego pracodawcy, a co za tym idzie możliwości finansowych danego miejsca pracy.

 

Dofinansowanie na studia podyplomowe na wyciągnięcie ręki

 

Zdobycie nowych kwalifikacji jest obecnie jeszcze prostsze – wystarczy przedstawić pracodawcy swoje oczekiwania, ścieżkę rozwoju i pokazać, że inwestycja w wiedzę zdobytą na studiach podyplomowych, jest jednocześnie inwestycją w rozwój firmy. W tym celu warto zapoznać się z treścią wniosku lub umowy o dofinansowanie do studiów podyplomowych i określić, czy jako pracownik jesteśmy w stanie spełnić określone warunki umowy.