NOWE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU JĘZYKÓW OBCYCH CZ.2

NOWE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU JĘZYKÓW OBCYCH

mgr Paweł Madej
2.10 WebQuests 

WebQuests wykorzystują Internet jako źródło informacji oraz jako narzędzie uczące celowego i rozsądnego użytkowania zasobów wirtualnego świata. Jest to model dociekania i poszukiwania wiedzy w oparciu o Internet. Uczniowie mają za zadanie sami wyszukać informacje na konkretny temat. Ponieważ uczniowie muszą przeanalizować materiał w określonym zakresie i wyciągnąć wnioski, wykorzystanie Webquestów na lekcji wspomaga myślenie ucznia na poziomie analizy, syntezy i oceny. Pozwala na doskonalenie umiejętności rozwiązywania problemów, krytycznego i twórczego myślenia, współpracy w zespole. Najczęściej WebQuest jest ćwiczeniem grupowym (uczy, więc pracy w zespole), ale może być także realizowany jako zadanie indywidualne. Poprzez opracowywanie ciekawych scenariuszy i przypisywanie członkom zespołów określonych ról pełni rolę motywującą – pobudza zainteresowanie uczniów danym zagadnieniem. WebQuest może być zaprojektowany dla jednej dyscypliny, ale może być także projektem interdyscyplinarnym. Czas realizacji zadania zbudowanego w oparciu o tę metodę waha się od jednej godziny lekcyjnej, do ćwiczeń, których realizacja trwa około miesiąca. 

2.11 RSS 

Jeśli mamy swoje cyklicznie aktualizowane ulubione serwisy tematyczne, portale, podcasty z danej dziedziny, możemy skorzystać z możliwości informowania nas o wszelkich interesujących nas nowościach. Wiadomości RSS są dostarczane w formie nagłówków i przypominają pocztę elektroniczną – mają tytuł, skrót i odnośnik, który prowadzi do pełnej informacji na stronie www. Do odczytywania wiadomości RSS służą specjalne programy (tzw. czytniki) które są podobne do programów pocztowych. Nie ma konieczności pobierania wszystkich nagłówków – można pobrać tylko te, które nas interesują. Korzystanie z technologii RSS pozwala nam być „na bieżąco” z wybraną przez nas tematyką. Darmowe czytniki – np. RSSreader, Cafe News, Cliper lub Paseczek. 

2.12 Tablice interaktywne 

Jak już wspomniano wcześniej, tradycyjne sposoby nie są już tak efektywne i atrakcyjne dla odbiorców – współczesnej młodzieży, oczekującej atrakcyjnych narzędzi pracy. Warto więc sięgnąć po nowe technologie i urządzenia, które radykalnie zmienią znaczenie pojęciu „zajęcia szkolne”. Tablice reagujące na dotyk i połączone z komputerem to zupełnie nowy wymiar zajęć i najprostszy sposób na zainteresowanie uczniów prowadzoną lekcją i przekształcenie jej w dynamiczne, interaktywne doświadczenie. Interaktywne prezentacje wpływają bardziej na umysł odbiorcy niż zwykły tekst czy nagrania. Tablica stwarza nieograniczone możliwości – umożliwia wykorzystanie wszelkich dostępnym opcji pracy z tekstem pisanym i mówionym – istnieje możliwość pisania, przerabiania tekstu na czcionkę komputerową, odsłuchiwanie nagrań, dźwięków, możliwość wykorzystania galerii, interaktywne korzystanie ze stron www, czy wykorzystywanie specjalnego oprogramowania, np. cyfrowego podręcznika. Odejście od tradycyjnego sposobu nauczania na rzecz interaktywnej edukacji, znacznie zwiększa efektywność, pobudza aktywność grupy i zmniejsza dystans między lektorem a uczestnikami zajęć. I to bez względu na wiek. Atrakcyjna grafika zapewnia dynamiczne środowisko. Przebieg lekcji zapisany na tablicy interaktywnej można ponadto zarchiwizować, wrócić do niego w każdej chwili, a także rozesłać uczniom mailem. 

2. Efektywność nauczania 

Na przestrzeni lat zmienia się metodyka nauczania i narzędzia wspomagające nauczanie, zwłaszcza nauczanie języków. Język to konstrukcja wielu aspektów gramatycznych, leksykalnych i fonetycznych, dzięki którym jesteśmy w stanie porozumiewać się i komunikować z innymi. Dawniej do nauki słówek i wyrażeń korzystało się wyłącznie z podręczników. Następnym krokiem były komputery i oprogramowania edukacyjne. Teraz na pomoc ruszają portale internetowe. Nauka języka obcego za pomocą serwisu internetowego niesie za sobą liczne korzyści. Umożliwia naukę w dowolnym miejscu i czasie – można powtarzać nowy materiał w domu, w szkole, w kawiarence internetowej i w każdym miejscu zaopatrzonym w dostęp do Internetu. Komputer i Internet spełniają rolę nowoczesnej biblioteki z dodatkowymi materiałami dydaktycznymi, słownikowymi i szybkim dostępem do każdego źródła. Wykorzystywane są też do nauczania pośredniego, czyli do nauczania na odległość. Poprzez Internet można także z łatwością nawiązać kontakty z native speakerami lub osobami mówiącymi docelowym obcym językiem. Każdy lektor językowy lub nauczyciel języka obcego powinien płynnie poruszać się z łatwością w sferze edukacji Internetowej i oferowanych przez niego możliwościach. Efektywność nauczania języka obcego związana jest przede wszystkim z aktywnością ucznia lub studenta. Aktywność ucznia pobudzić można między innymi poprzez użycie ICT podczas procesu nauczania. Podstawowym zabiegiem, jaki powinien wykonać nauczyciel, jest uświadomienie uczniom celu ich działań wraz z umotywowaniem potrzeby jego osiągnięcia. Należy również pobudzić aktywność i motywację ucznia poprzez łączenie nauki języka obcego z bezpośrednimi zainteresowaniami ucznia i jego codziennym życiem . W dzisiejszym świecie technologia informacyjna i komunikacyjna jest nieoderwalną częścią funkcjonowania każdej jednostki. Dlatego też zajęcia językowe powinny zawierać jak najwięcej aspektów nowoczesnego świata. Efekty nauczania będą znacznie większe gdy: 


• uczeń spostrzega cel jako bliski i wyraźny ; 
• uczeń ma odczucie iż nauczyciel uwzględnia się jego potrzeby i zainteresowania; 
• uczeń ma poczucie bezpieczeństwa; 
• działaniom każdego ucznia towarzyszą odczucia i emocje; 
• uczeń bierze udział w planowaniu i podejmowaniu decyzji; 
• uczeń odczuwa satysfakcję; 
• uczeń ma poczucie własnej wartości; 
• uczeń dostrzega wkład pracy włożony przez nauczyciela w organizacje procesu nauczania; 
• uczeń ma możliwość zrealizowania własnych pomysłów. 


Ważne jest zdanie sobie sprawy z faktu, że aktywność ucznia nie tylko mogą wzbudzać ciekawie skonstruowane zadania, lecz także zadania skonstruowane za pomocą konkretnych narzędzi technologicznych. Aktywacja i efektywność nauczania jest osiągana poprzez bezpośrednie użycie najnowszych rozwiązań technologii informacyjnej i komunikacyjnej. Chodzi o to, by potrzebną wiedzę i umiejętności uczniowie nabywali w sposób trwały, skuteczny i przyjemny. Osoba prowadząca kurs językowy w pracy z uczącym się powinna mieć świadomość, że istotnym elementem procesu uczenia się jest pamięć, a powiększanie zasobów pamięci ma związek z zastosowaną przez niego metodą. Metody powinno łączyć się bezpośrednio z użyciem na zajęciach Internetu, programów komputerowych i nauczania e-learningowego. Należy zatem dążyć do aktywizowania uczniów poprzez włączenie w proces uczenia i zapamiętywania jak najwięcej zmysłów. Aktywizując uczniów metodami wspomaganymi aspektami technologicznymi wprowadzamy możliwość wykorzystania kilku zmysłów jednocześnie. Zamiast podawać gotowe informacje, nauczyciel powinien zachęcać uczniów do stawiania pytań i poszukiwania na nie odpowiedzi, stwarzać warunki do bycia odkrywcą i eksperymentatorem. Wiele ćwiczeń opartych na Internecie stwarza uczniowi uczestniczenie w tak zwanej „virtual reality” – sztucznie stworzonej rzeczywistości lekcyjnej. 


By osiągnąć dobre efekty nauczania i wysokie zaangażowanie ucznia należy: 


• Unikać stosowania metod podających, służących przekazywaniu gotowych wiadomości. (aktywne ćwiczenia internetowe pobudzające do szukania informacji) 
• Stosować metody i techniki aktywizujące, sprzyjające samodzielności myślenia i działania. 
(aktywne ćwiczenia internetowe pobudzające do kreatywności) 
• Organizować tak pracę, aby uczniowie mieli okazję zaspokajać swoje potrzeby kontaktów 
społecznych. (prace projektowe, technologia komutacyjna) 
• Uatrakcyjniać zajęcia poprzez wprowadzenie efektu nowości (tablice interaktywne, gry 
multimedialne) 
• Wykorzystywać na zajęciach odpowiednio dobrane środki dydaktyczne. (metody wspomagane środkami audiowizualnymi) 
• Tworzyć sytuacje, w których uczniowie stają się eksperymentatorami i odkrywcami. (WebQuests) 
• Zadbać o technologiczne wyposażenie sali i zgromadzenie bogatego warsztatu dla ucznia. (pracownie komputerowe) 


Uczenie się języka obcego jest efektywne, gdy angażuje się nie tylko umysł, ale i uczucia, gdy daje się uczniom możliwość bycia częściej twórczym niż odtwórczym. Narzędzia ICT spełniają wszystkie kryteria aktywności ucznia rozpatrywanej na tym poziomie. Język angielski jako język obcy jest sposobem codziennego porozumiewania się większości ludzi na 
świecie. Zyskał on miano języka międzynarodowego. Ludzie na całym świecie korzystają z niego w różnych dziedzinach ich życia. Uczą się go ludzie uprawiający różnorodne zawody i posiadający różny tryb życia. Angielski jest wykorzystywany nie tylko w życiu zawodowym ale i prywatnym.

Dzięki telewizji satelitarnej czy międzynarodowej sieci Internetowej możemy zawierać coraz więcej znajomości z ludźmi z całego świata. Jednakże nauka języków obcych, a w tym języka angielskiego, nie każdemu przychodzi łatwo i wielu studentów boryka z wieloma trudnościami. Coraz częściej więc wykorzystuje się wszelkie dostępne środki (w tym technologię informacyjna i komunikacyjną) by wyeliminować lub chociażby ograniczyć pojawiające się problemy . Powstała specjalna dziedzina komputerowego wspomagania nauki języków obcych znana CALL (Computer Assisted Language Learning). CALL, dzięki użyciu najnowszych możliwości technologicznych, pozwala na ulepszenie i przyspieszenie procesu nauczania i uczenia się. Szybka ewolucja komputerów i dostępność techniki sprawiła, że zaczęto interesować się nimi jako narzędziem w pracy dydaktycznej. CALL i wszystkie aspekty poboczne z nią związane pomagają w gromadzeniu i przetwarzaniu informacji przydatnych dla nauczyciela i osoby uczącej się. Zajęcia z wykorzystaniem komputerów różnią się od dotychczasowych metod nauczania. Mogą, oprócz wspomagania przebiegu zajęć oceniać wypowiedzi uczniów, ujawniać ich błędy i podawać prawidłową odpowiedź. Komputer decyduje nie tylko przebiegu zajęć lecz również o możliwościach rozwiązywania trudności i zestawie następnych pytań.

Komputery wyposażone w odpowiednie oprogramowanie mogą znaleźć zastosowanie na wszystkich etapach pracy dydaktyczno-wychowawczej i procesie nauczania i uczenia się. Stają się wówczas narzędziem niezastąpionym w procesie dydaktycznym odgrywając bardzo ważną role porównywalną z rola prowadzącego. Zalety edukacyjne oprogramowania edukacyjnego, Internetu i środków multimedialnych wywołują u wielu wysoki stopień zainteresowania. Jednak aby technologia informacyjna i komunikacyjna była środkiem dydaktycznym muszą być spełnione pewne wytyczne. Komputer nie powinien być traktowany jako całkowity i jedyny środek dydaktyczny. Traktowany jako narzędzie staje się użyteczny pod warunkiem umiejętnego wykorzystania. Ogromną zaletą i zyskiem, jaki udostępnia nam ta nowoczesna technologia, jest szybki dostęp do wszelkich źródeł wiedzy.

Korzystając z ICT możemy mieć dostęp do słownika, kasety magnetofonowej z nagraniem lub filmem wideo, dodatkowego słownictwa, środków multimedialnych itp. W celu ustanowienia wyników analizy nastawienia uczniów i studentów do narzędzi ICT przeprowadzono wiele badań i ankiet. Większość uczniów lub uczestników kursów językowych jest zdania iż zadania i ćwiczenia przeprowadzane podczas zajęć są łatwiejsze lub przeciętnie trudne, podczas gdy prowadzone sposobem naturalnym wydawały się trudne lub bardzo trudne. Większość studentów obcego języka twierdzi iż dzięki narzędziom ICT zajęcia stają się bardzo ciekawe i bardzo interesujące.

Tylko niewielka ilość badanych stwierdza iż zajęcia prowadzone z wykorzystaniem narzędzi ICT mogą być przeciętne. Badania przeprowadzone na wybranej grupie studentów języka angielskiego. (Szkoła Językowa Hello) Jednakże większość zajęć języka obcego w szkołach państwowych i prywatnych prowadzona jest sposobem tradycyjnym. Najczęściej używanymi pomocami są książki i tablice, natomiast praca z Internetem jest używana bardzo rzadko. Przeprowadzone badania pokazują iż narzędzia technologiczne nie są popularne wśród osób prowadzących zajęcia językowe. Większość studentów stwierdza iż ich nauczyciele używają na zajęciach Internetu rzadziej niż raz w miesiącu. Nagrania wideo lub programy komputerowe natomiast używane są 1-2 razy w miesiącu. Częstym aspektem wspomagającym są kserokopie, prasa i literatura oraz poczta elektroniczna.

Można więc wywnioskować iż wprowadzenie użycia ICT na zajęciach języka obcego wymaga jeszcze dużo czasu i wielu środków szkoleniowych i pomocniczych. Badania przeprowadzono na wybranej grupie studentów języka angielskiego. (Szkoła Językowa Hello). Wielu nauczycieli i osób prowadzących zajęcia z języka obcego prowadziło badania informacyjne w celu ustalenia opinii uczniów na temat wprowadzania ICT w proces dydaktyczny. Badania wykazały iż uczniowie i osoby uczące się języka obcego zauważają wiele pozytywnych aspektów wspomagania nauczania narzędziami ICT. Jako zalet zajęć wspomaganych technologią informacyjna i komunikacyjną uczniowie podawali: 


• zajęcia ciekawe i bardziej motywujące do nauki; 
• zajęcia nie wymagają wiele pisania; 
• wiele ćwiczeń utrwalających; 
• większa efektywność w zapamiętywaniu większości materiału, w tym słownictwa; 
• używanie adresów stron WWW z testami i ćwiczeniami z języka angielskiego; 
• brak monotonii i jednostajności; 
• możliwość natychmiastowego sprawdzenia prawidłowych odpowiedzi. 
Narzędzia ICT i oprogramowanie komputerowe używane podczas prowadzenia zajęć języka obcego pobudza zainteresowanie uczniów i motywuje ich do pracy. Wysoka motywacja i chęć do poznawania języka jest kluczem do osiągnięcia wysokiej efektywności nie tylko procesu uczenia się jak również nauczania. 

3. Dobre praktyki 

3.1 Portale edukacyjne w Internecie 

W dobie rozwijającego się systemu edukacji i zaawansowanej technologii szczególnym przejawem rozwinięcia stron internetowych do celów nauczania są portale edukacyjne. Portale edukacyjne zawierają lekcje on-line, testy sprawdzające wiedzę, możliwość zadania pytań ekspertom z różnych języków. Nauczaniu języka angielskiego poświęconych jest wiele stron. Uwadze nauczycieli można polecić stronę http://www.interklasa.pl/. Zawiera ona wiele cennych materiałów dotyczących kultury, zwyczajów w krajach anglojęzycznych. Ponadto posiada materiały, porady metodyczne i informacje o kursach angielskiego w Polsce i za granicą. Portal zawiera stale aktualizowany katalog polskich zasobów edukacyjnych w sieci, strony WWW wszystkich szkół biorących udział w programie Interkl@sa, skrzynki pocztowe uczniów i nauczycieli. Wiele portali edukacyjnych jest nie tylko stworzona dla uczniów lecz również dla nauczycieli i ludzi interesujących się językiem obcym. Dostęp do materiałów dydaktycznych i językowych staje się bogatym źródłem wszelakich zasobów gramatycznych, słownikowych i leksykalnych dla uczniów i studentów każdego poziomu językowego. Portale edukacyjne są również miejscem nieustannej wymiany informacji pomiędzy nauczycielami, studentami i wszystkimi uczestnikami procesów przebiegających na portalu. Przykładem portalu informacyjnego może być portal http://www.edu.com.pl/. Jest przede wszystkim Internetowe Centrum Informacji Edukacyjnej. Zawiera aktualności edukacyjne, internetową bazę szkół, giełdę podręczników i książek, ogłoszenia nt. korepetycji. 

3.2 Filmy lub programy telewizyjne 

Nauka łącząca przyswajanie materiału leksykalnego z aspektami codziennych czynności przynosi najlepsze efekty. Dlatego też często stosowaną metodą jest metoda oparta na filmach obcojęzycznych lub na programach telewizyjnych. Metoda ta przeznaczona jest głównie dla zaawansowanych uczniów. Związane to jest ze słownictwem nieformalnym występujących w filmach. Nie znaczy to jednak, że metody tej nie mogą stosować początkujący. Wszystko zależy od odpowiedniego wyboru materiału. Na stronie http://www.angielski.nauczaj.com/filmy.php znaleźć można przykłady filmów oraz rozpisane już słownictwo i struktury. W nauce słownictwa ważną rolę pełnią skojarzenia. Dlatego też najlepszym skojarzeniem będzie film bądź konkretna scena. Oglądając film bądź jego zwiastun dobrze jest zrobić listę wszystkich słów, które są nowym materiałem leksykalnym. Dobrze jest również przed rozpoczęciem wypisywania założyć jakiego słownictwa będziemy szukać. Oglądając film słowami kluczami mogą być nazwy urządzeń technicznych. Przy filmie przyrodniczym natomiast – gatunki roślin lub zwierząt. Ustalenie jakich słów szukamy pozwala na jednoczesne ćwiczenie słuchu pod kątem słuchania ze zrozumieniem. Materiał jak 
i jego długość nie ma tutaj znaczenia i zależy wyłącznie od ucznia. Oczywistym jest jednak, że musi to być coś co w jakiś sposób nas interesuje. Taki rodzaj ćwiczenia umiejętności słuchania umożliwiają nam strony internetowe przeznaczone do oglądania filmów lub programów telewizyjnych w języku obcym. 

3.3 Ćwiczenia Internetowe – Web Quests 

W celu wzbudzenia w studentach większego zainteresowania i utrzymania motywacji do nauki języka obcego wiele wydawnictw zdecydowało się na prowadzenie specjalnych wspomagających stron internetowych. Wydawnictwo Pearson Longman wprowadziło dodatkowe ćwiczenia w postaci luk informacyjnych lub ćwiczeń w postaci wyszukiwania rozwiązań na postawione problemy. Studenci maja dostęp do dodatkowych ćwiczeń związanych z poszczególnymi modułami. Ćwiczenia internetowe typu WebQuest stworzone do podręcznika New Cutting Edge, Pearson Longan. www.pearson.longman.com to tylko przykład. Ćwiczenia zawarte na stronie internetowej odpowiadają każdemu modułowi więc nie tylko lektor lecz również uczestnicy kursu lub studenci maja możliwość korzystania z nich poprzez cały okres korzystania z danego poziomu. Wydawnictwo oferuje również dodatkowe karty pracy służące pomocą nauczycielowi i uczniom. 

3.4 Oprogramowanie do nauki języków obcych – tablice interaktywne 

Wielu wydawców oferuje wiele atrakcyjnych kursów w wersji CD-ROM. Są bardzo proste w obsłudze, ponieważ użytkownicy mogą poruszać się w programie z łatwością. Nie tracą czasu i dzięki temu skupiają się na przerabianym materiale. Jednym z najnowszych oprogramowań jest oprogramowanie do podręcznika NEW Cutting Edge stworzone przez Pearson Longman. Oprogramowanie to jest używane na czterech poziomach językowych przez lektorów Szkoły Językowej Hello w projekcie HELLO 50+. Wielkim plusem materiałów multimedialnych jest integracja umiejętności. Materiały audio i ćwiczenia z tekstem są zintegrowane – uruchamiają się za jednym kliknięciem myszki. W związku z tym takie problemy, które może napotkać nauczyciel w klasie jak zacięcie się kasety, problem ze znalezieniem odpowiedniej części ćwiczenia na kasecie audio bądź video są wyeliminowane. Poprzez kliknięcie na opcje użytkownik może: przeczytać tekst, obejrzeć video w pojawiającym się osobnym okienku w rogu ekranu, wysłuchać dialogu – wszystko to dzieje się podczas odpowiadania na pytanie. W każdej chwili uczący się może sprawdzić poprawność swoich odpowiedzi klikając na odpowiednią ikonkę. Producenci oprogramowania do nauki języków obcych zwracają szczególną uwagę na ćwiczenie wymowy, na które w pracowni nie ma odpowiednich warunków. Podczas stosowania oprogramowania New Cutting Edge przez lektorów Szkoły Językowej Hello wzrosła znacznie efektywność nauczania i zainteresowanie uczestników kursów prowadzonych przy użyciu tablic interaktywnych. 

3.5 Platformy e-learningowe 

Platformy e-learningowe to internetowy zamiennik szkoły (rozumianej jako instytucja i budynek) lecz również komponent kursów prowadzonych w klasie. Platformy e-learningowe to systemy wspomagające wprowadzenie procesu edukacji za pomocą Internetu. Na całym świecie istnieje prawie dwieście tego rodzaju narzędzi wspomagających proces nauczania zdalnego. Znajomość tych systemów czy metod prowadzenia nauczania za ich pomocą jest jednak niezbyt duża. Niewiele szkół publicznych i prywatnych decyduje się na założenie i prowadzenie platform e-learningowych, gdyż wymaga to dużych nakładów finansowych. Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie prowadzi kursy e-learningowe lub mieszane dla studentów swojej uczelni. Kursy te polegają na całodobowym dostępie do materiałów szkoleniowych oraz sprawdzaniu wiedzy studentów poprzez internetowe testy i quizy. Studenci przechodzą kursy i szkolenia droga internetową zaoszczędzając czas lub uzupełniają wiadomości z zajęć odbywających się w salach wykładowych. Platforma e-learningowa SWPS w Warszawie to http://kursy.swps.edu.pl/. Kursy prowadzone są na wszelkich poziomach i specjalizacjach, a wykładowcy prowadzący takie zajęcia zostają przeszkoleni pod kątem tworzenia ćwiczeń i zagadnień e-learningowych. 

3.6 Wirtualne organizacje szkoleniowe – Macmillan English Campus 

Macmillan English Campus to wirtualny kompleksowy system nauczania stworzony przez firmę wydawniczą Macmillan. System zapewnia wzrost efektywności nauczania tradycyjnego oraz natychmiastową informację zwrotną dla nauczyciela i ucznia o dokonanych postępach. Dodatkową korzyścią jest ciągłe wzbogacanie wiedzy stosownie do rozwoju żywego języka angielskiego. Uczestnicy campusu przyswajają język obcy w wirtualnym otoczeniu innych studentów i osób prowadzących zajęcia. Prowadzący i uczestnicy mają ze sobą bezustanny kontakt i wymieniają się informacjami na forum. Studenci mają również możliwość komunikacji pomiędzy sobą, dzielą się spostrzeżeniami i wyjaśniają wątpliwości. Adres:
http://www.macmillanenglishcampus.com/

4. Podsumowanie 

Edukacja interaktywna z zastosowaniem ICT jest nowoczesną i efektywną formą edukacji. Maksymalnie zwiększa ona zaangażowanie i aktywność ucznia oraz daje mu możliwość wyboru własnych dróg poznania i rozwoju, dostosowanych do jego możliwości. Angażując wszystkie zmysły ucznia tworzy sposób uczenia podobny do procesu badawczego co poprawia skuteczność nauczania. Korzystanie z elektronicznych zasobów informacyjnych wymaga umiejętności posługiwania się nowoczesnymi narzędziami informatycznymi, technikami informacyjnymi oraz multimedialnymi. Badania eksperymentalne nad efektywnością wykorzystania technologii informacyjnych w procesie kształcenia na lekcjach szkolnych wykazały, że użycie tychże technologii sprzyja: wysokiej skuteczności w przekazywaniu treści dydaktycznych i umiejętności przez połączenie edukacji i rozrywki w jednym działaniu możliwością jednoczesnej aktywizacji kilku kanałów percepcyjnych jednocześnie. Proces nauczania odbywa się z uwzględnieniem indywidualnego tempa i dużego stopnia samodzielności rzeczywistego nauką języka obcego w sposób aktywny i kreatywny zwiększeniem motywacji uczącego się rozwijaniem umiejętności kognitywnych uczącego się. Niewykorzystywanie z nowych technologii, chociażby pod postacią ICT, byłoby więc wielką strata dla uczniów. 

Autor mgr Paweł Madej

wykładowca LSW 

ZAŁĄCZNIKI