Klasyfikacja ucznia, który nie uczęszczał na zajęcia w jednym z semestrów

Teacher with high school students

W semestrze I uczeń był nieklasyfikowany praktycznie ze wszystkich przedmiotów. Przyczyną nieklasyfikowania była nieusprawiedliwiona nieobecność ucznia na zajęciach. Rada pedagogiczna nie wyraziła zgody na przystąpienie do egzaminów klasyfikacyjnych. Uczeń kontynuuje naukę w semestrze II. Jakie są zasady klasyfikacji tego ucznia na koniec roku? Co z semestrem pierwszym? Zostaliśmy poinformowani przez dyrektora, że jeśli będzie uczęszczał w semestrze II, to będzie normalnie klasyfikowany jak każdy inny uczeń, który uczęszczał do klasy w semestrze I. Budzi to wiele wątpliwości. Czy takie postępowanie jest właściwe i zgodne z obowiązującymi przepisami?

Odpowiedź: Uczeń, nawet jeśli nie zostanie sklasyfikowany w wyniku klasyfikacji śródrocznej, może podlegać klasyfikacji rocznej, która ma decydujące znaczenie przy promocji do kolejnej klasy (art. 44f ust. 3 i art. 44o ust. 4 ustawy o systemie oświaty).

 

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 44k ust. 1 ustawy o systemie oświaty uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na tych zajęciach przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w okresie, za który przeprowadzana jest klasyfikacja. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny za zgodą rady pedagogicznej. By uczeń mógł być nieklasyfikowany muszą zatem wystąpić łącznie dwie przesłanki: absencja na zajęciach powyżej 50% oraz brak ocen umożliwiających nauczycielom ustalenie ocen klasyfikacyjnych za I półrocze. Uczeń, nawet jeśli nie zostanie sklasyfikowany w wyniku klasyfikacji śródrocznej, może podlegać klasyfikacji rocznej, która ma decydujące znaczenie przy promocji do kolejnej klasy. Jeśli uczeń jest nieklasyfikowany, to w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana” – (§ 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 1534)). To, że uczeń który nie był klasyfikowany podczas klasyfikacji śródrocznej i może być klasyfikowany w wyniku klasyfikacji rocznej nie oznacza, że musi on otrzymać pozytywne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć dydaktycznych. Klasyfikacja roczna polega bowiem na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania (art. 44f ust. 3 ustawy). Należy zauważyć, że zgodnie z treścią art. 44o ust. 4 przywołanej ustawy począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego otrzymał roczne pozytywne oceny klasyfikacyjne. Jest zatem mało prawdopodobne, by uczeń który pojawia się w szkole sporadycznie mógł spełnić powyższe warunki i otrzymać promocję dla klasy programowo wyższej.

 

W przypadku długotrwałej nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia, który nie podlega obowiązkowi szkolnego, dyrektor szkoły może ewentualnie rozważyć skreślenie go z listy uczniów. Skreślenie musi  nastąpić  w drodze decyzji i w przypadkach określonych w statucie szkoły. Następuje ono na podstawie uchwały rady pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego (art. 68 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.). Odnosząc się do poruszonej w pytaniu kwestii niewłaściwego podejścia niektórych uczniów do obowiązków szkolnych należy stwierdzić, iż należy to do sfery działań wychowawczych, które szkoła jest zobowiązana prowadzić.

 

Zapamiętaj

Uczeń nieklasyfikowany podczas klasyfikacji śródrocznej, może podlegać klasyfikacji rocznej. Nie jest to równoznaczne z otrzymaniem promocji do następnej klasy lub ukończeniem szkoły.

 

Podstawa prawna

  • Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.) – art. 68 ust. 2 i 3,
  • Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, ze zm.) – art. 44f ust. 3, art. 44k ust. 1, art. 44o ust. 4,
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1534) –
    § 10.

 

Jacek Miklasiński
Wieloletni nauczyciel, dyrektor szkoły i wizytator kuratorium oświaty
Ekspert Portalu Oświatowego
www.PortalOswiatowy.pl

Twoje zgody

Google Analytics

Google Analytics wykorzystuje własne pliki cookie głównie do raportowania interakcji użytkowników w Twojej witrynie. Pliki te służą do przechowywania informacji, które nie umożliwiają identyfikacji użytkownika. Przeglądarki internetowe nie współdzielą własnych plików cookie między różnymi domenami. Google Analytics rejestruje adresy IP użytkowników, by umożliwić właścicielom tych witryn zorientowanie się, z jakich części świata pochodzą osoby odwiedzające ich witrynę („geolokalizacja według IP”) oraz chronić bezpieczeństwo usługi. Google Analytics nie udostępnia swoim klientom rzeczywistych adresów IP. Poza tym metoda nazywana maskowaniem adresów IP zapewnia właścicielom witryn korzystającym z Google Analytics opcję polecenia, by system Google Analytics używał do geolokalizacji tylko części adresu IP, a nie jego całości. Warunki korzystania z Google Analytics, do których muszą stosować się wszyscy użytkownicy tej usługi, zabraniają przekazywania do Google Analytics informacji umożliwiających identyfikację osób. Są to m.in. imię i nazwisko, adres e-mail i informacje rozliczeniowe.

_ga,_gat,_gid

Sales Manago

Monitorowanie i budowa profilu behawioralnego to serce Marketing Automation – ta funkcja jest wyróżnikiem takich systemów i stanowi o ich przewadze nad klasycznymi CRM-ami i systemami do masowej analityki ruchu. W SALESmanago informacje o ruchu kontaktu na stronie www są czerpane z trzech podstawowych źródeł: Pliki monitorujące typu Cookies, Adres IP odwiedzającego, Dodatkowe dane protokołu HTTP/HTTPS

_smvs, smuuid, smvr,smg,SERVERID

Google

W przeglądarkach większości użytkowników usług Google plik cookie preferencji będzie oznaczony jako „NID” i będzie wysyłany przez przeglądarkę do witryn Google. Plik cookie typu NID zawiera identyfikator, którego Google używa, by zapamiętać preferencje użytkownika oraz inne informacje, w szczególności te dotyczące preferowanego języka (np. polskiego), liczby wyników wyszukiwania wyświetlanych na stronie (np. 10 lub 20) oraz włączenia lub wyłączenia filtra Google SafeSearch.

NID