STANAG – co kryje się za tą tajemniczo brzmiącą nazwą?

Tak w skrócie – to skrót właśnie: od Standardization Agrement, czyli Umowy Standaryzacyjnej NATO, która określa procesy, procedury, pojęcia i warunki dla wspólnych wojskowych lub technicznych procedur i wyposażenia dla swoich krajów członkowskich. Każdy z tych krajów jest zobowiązany do ratyfikowania STANAG-u oraz wdrożenia go we własnej armii.

W takim razie co to jest STANAG 6001? Jest to jedna z norm Umowy Standaryzacyjnej, określająca poziomy biegłości językowej w językach: angielskim, francuskim, niemieckim i rosyjskim. Poziom ten określa się w czterech powszechnie stosowanych kategoriach: Słuchanie, Mówienie, Czytanie i Pisanie. Poziomów zaawansowania językowego, określanych cyframi, jest pięć:

– poziom ,,1″ – podstawowy;

– poziom ,,2″ – średniozaawansowany (czynna w ograniczonym zakresie);

– poziom ,,3″ – zaawansowany (profesjonalne minimum);

– poziom ,,4″ – biegły (w pełni profesjonalny);

– poziom ,,5″ – doskonały (poziom native speaker’a/bilingwalny).

Na przykład osoba z poziomem SLP 3232 ma poziom 3 w słuchaniu, poziom 2 w mówieniu, poziom 3 w czytaniu i poziom 2 w pisaniu. Ta liczba czterech złożona z cyfr jest poprzedzona literami kodowymi SLP, które mają wskazywać, że przedstawiony profil jest standardowym profilem językowym.

Nie ma jednego oficjalnego egzaminu na poziomy STANAG 6001, a kraje, które używają skali, opracowują własne testy i są odpowiedzialne za walidację swoich testów na poziomach STANAG 6001.

Oryginalna wersja STANAG 6001 powstała w 1976 roku, a dokument ten został zmodyfikowany w 2003 roku.

Nas interesuje tutaj STANAG angielski. Czy STANAG ten jest dostępny również dla cywili? Tak, do egzaminu może podejść każda osoba pełnoletnia spoza resortu obrony narodowej. W praktyce są to najczęściej osoby planujące rozwijanie kariery w strukturach militarnych, studenci WAT-u oraz  nauczyciele i lektorzy języka angielskiego, chcący się przygotować  do nauczania języka na poziomie 1111, 2222 i 3333 wg Normy STANAG 6001.

 

Podsumowanie poziomów STANAG 6001

Poziom 1

Słuchanie: Rozumie popularne zwroty i krótkie proste zdania dotyczące codziennych potrzeb osobistych i potrzeb związanych z przetrwaniem.
Mówienie: Potrafi utrzymać prostą komunikację twarzą w twarz w typowych codziennych sytuacjach.
Czytanie: Potrafi czytać bardzo proste połączone materiały pisemne bezpośrednio dotyczące codziennego przetrwania lub sytuacji w miejscu pracy.
Pisanie: Potrafi pisać listy, krótkie notatki i wiadomości telefoniczne, aby zaspokoić najpilniejsze potrzeby osobiste. Potrafi wypełniać formularze.

 

Poziom 2

Słuchanie: Potrafi śledzić rozmowy i rozmowy na tematy codzienne, w tym wiadomości osobiste, znane bieżące wydarzenia oraz rutynowe tematy związane z pracą i tematy w swojej dziedzinie zawodowej.
Mówienie: Potrafi porozumiewać się w codziennych sytuacjach towarzyskich i rutynowych w miejscu pracy.
Czytanie: Potrafi czytać proste, zrozumiałe, oparte na faktach teksty na znane tematy.
Pisanie: Potrafi pisać z pewną precyzją prostą korespondencję osobistą i rutynową korespondencję w miejscu pracy oraz powiązane dokumenty, w tym krótkie raporty.

 

Poziom 3

Słuchanie: Potrafi zrozumieć rozmowy, briefingi i rozmowy telefoniczne na złożone tematy, w tym ekonomię, naukę, technologię i własną dziedzinę zawodową.
Mówienie: Potrafi skutecznie uczestniczyć w większości formalnych i nieformalnych rozmów, w tym w spotkaniach. Może dostarczać odprawy.
Czytanie: Przeczytaj z niemal całkowitym zrozumieniem różnorodne autentyczne materiały pisemne na tematy ogólne i zawodowe, w tym nieznane tematy.
Pisanie: Potrafi pisać efektywną korespondencję formalną i nieformalną oraz inne dokumenty na tematy praktyczne, społeczne i zawodowe oraz szczególne obszary kompetencji.

 

Poziom 4

Słuchanie: Rozumie wszystkie formy / style wypowiedzi używane do celów zawodowych, w tym na nieznane mu tematy. Potrafi rozpoznać niuanse znaczenia, ironii i humoru.
Mówienie: Potrafi używać języka z dużą precyzją, dokładnością i płynnością we wszystkich zastosowaniach zawodowych.
Czytanie: Potrafi czytać wszystkie style i formy języka pisanego używanego do celów zawodowych, w tym teksty z nieznanych dziedzin ogólnych i zawodowo-specjalistycznych.
Pisanie: Potrafi napisać język precyzyjnie i dokładnie oraz opracować wszystkie poziomy prozy odpowiadające potrzebom zawodowym.

 

Kto zyska ze zdania egzaminu STANAG?

 

Z myślą o cywilach chcących zdać egzamin STANAG w LSW został opracowany specjalny kurs: Angielski militarny wg STANAG 6001. Pozwala on kompleksowo i wszechstronnie przygotować się do samego zdania egzaminu i zdobycia certyfikatu – co może okazać się nieodzowne do pracy w wojsku i pomóc ją rozwinąć. Jest też jednocześnie szkoleniem metodycznym dla lektorów języka angielskiego, anglistom więc pozwala uczyć innych i przygotowywać ich do egzaminów. Szkolenie ma charakter ekspercki i prowadzone jest w intensywnej formie wykładowo-warsztatowej.

Pracę w grupie pod kierunkiem trenera uzupełnia praca indywidualna uczestników – jest to model tzw. blended learningu. Blended learning lub B-learning to mieszana metoda kształcenia, łącząca tradycyjne metody nauki z aktywnościami, prowadzonymi zdalnie za pomocą komputera. Pozwala ona najszybciej osiągnąć rezultaty, gdyż jest bardzo wszechstronna. Daje studentom możliwość „podkręcenia” tempa nauki, jeśli mają taką potrzebę. Przydatne narzędzia są bowiem udostępnione „do domowego użytku”. W przypadku naszego kursu pakiet narzędzi blended learningu (zajęcia z trenerem + praca własna) został jeszcze wzbogacony o feedback oraz egzamin sprawdzający.

Największym chyba atutem kursu jest prowadzący zajęcia ekspert ds. kształcenia języka angielskiego w wojsku, będący jednocześnie egzaminatorem wg. STANAG 6001. Dzięki tym uprawnieniom ma on dostęp do bieżących informacji na temat aktualnej formy egzaminu i dopasowuje do niej kształt kursu. Przygotowuje więc bardzo praktycznie pod kontem zdawania certyfikatu. Dowiecie się także, jak napisać raport STANAG.

 

Jak zdać egzamin STANAG i gdzie w ogóle zdawać?

 

Same modele egzaminacyjne na potrzeby resortu są przygotowywane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną Języków Obcych MON z siedzibą w Łodzi. Odpowiada ona także za utrzymanie standardów egzaminowania językowego w całych siłach zbrojnych. Ale uprawnienia do egzaminowania na poziomie 1. i 2. uzyskały także Dowództwo Generalne RSZ, Żandarmeria Wojskowa oraz uczelnie wojskowe. Egzaminowanie z języka angielskiego na poziomie 3. i 4. oraz egzaminowanie eksternistyczne na poziomach 1-3 z innych języków prowadzi wyłącznie Centralna Komisja Egzaminacyjna Języków Obcych MON. Do jednej z tych jednostek należy wysłać zgłoszenie egzaminacyjne (ważne, żeby było w Wordzie) oraz uiścić opłatę w wysokości 260 zł (każda z czterech części kosztuje 65 zł).

Wszystkie cztery części egzaminu na poziomie 1 i 2 wg STANAG 6001 odbywają się tego samego dnia, w kolejności: Czytanie, Słuchanie, Pisanie i Mówienie. Sam egzamin zazwyczaj rozpoczyna się o godz. 8.30. Sprawności pisemne trwają do ok. godz. 12.00. Później rozpoczyna się egzamin ze sprawności Mówienie. Kandydaci przystępują do tej części według ustalonej wcześniej kolejności. Warto więc zarezerwować sobie na to cały dzień.

Aby zdać, należy zdobyć min. 70% maksymalnej liczby punktów. Wyniki zostaną ogłoszone w ciągu 21 dni, a upragniony certyfikat będzie wysłany pocztą.

Dajcie więc sobie szansę na wypatrywanie z radością listonosza!

ZAŁĄCZNIKI