Tłumaczenia przysięgłe online

Obecnie w naszym kraju nie brakuje profesjonalnych firm zajmujących się szybkim oraz rzetelnym tłumaczeniem ważnych dokumentów. Niezwykle istotne są tłumaczenia przysięgłe, których może dokonywać tylko i wyłącznie tłumacz przysięgły.

Tłumaczenie nawet najprostszej umowy powinno zawsze zostać zlecone specjaliście. Wyróżniamy tłumaczenia zwykłe oraz przysięgłe. Tłumaczenia zwykłe są dokonywane wówczas, kiedy tłumaczenie umowy nie musi być poświadczone i opieczętowane pieczęcią tłumacza przysięgłego. Niemniej jak wynika z praktyki, zdecydowana większość dokumentów, które przedstawiamy w urzędach lub instytucjach państwowych wymagają tłumaczenia przysięgłego. Dlatego też zamawiając usługi językowe, warto poradzić się pracowników biur tłumaczeń. Jeśli dokument wymaga tłumaczenia przysięgłego, należy zwrócić szczególną uwagę na wymogi instytucji, do której ma trafić. Większość urzędów wymaga bowiem tłumaczenia z oryginału, a nie ze skanu czy kopii. Dużą popularnością cieszy się tłumaczenia umów. Najczęściej tłumaczone są międzynarodowe umowy kupna sprzedaży, darowizny, kredytowe, rachunki bankowe, najmu, dzierżawy. Wśród różnorodnych zleceń firm znajdują się też umowy o pracę, o dzieło, umowy zlecenie, umowy renty, pożyczki oraz wiele innych.


Tłumaczenia umów przyczyniają się do uzyskania świadomości prawnej, która jest najlepszym moderatorem interesów na rynkach zagranicznych. Ponadto tłumaczenia umów to jakość, która powinna być wyrazem szerokiej wiedzy oraz doświadczenia tłumaczy prawników, native speakerów oraz tłumaczy przysięgłych. Najlepszym miernikiem jakości tłumaczenia dokumentów jest powszechne zadowolenie klientów oraz efektywność tłumaczonej umowy cywilnoprawnej. Wysoka jakość tłumaczeń dokumentów o różnorodnym charakterze ma na celu pełne zabezpieczenie interesów klienta.


Tłumaczenia dla firm są dokonywane przez funkcjonujące na rynku biura, w większości których pracują rzetelni, profesjonalni oraz solidni tłumacze. W każdym tłumaczonym tekście kładą oni nacisk na identyfikację stron umowy oraz z należytą starannością tłumaczą wszelkie postanowienia umów dotyczące praw, a także obowiązków każdej ze stron. Wszystkie tłumaczenia dokumentów muszą być lojalną i rzetelną odpowiedzią na reguły prawa docelowego. Skuteczne tłumaczenie umów pozwala chronić interesy każdej ze stron na rynku.

zamawianietlumaczeniaprzeztelefon

Najbardziej istotne są tłumaczenia przysięgłe zwane powszechnie uwierzytelnionymi lub poświadczonymi. Jest to tłumaczenie dokumentów o charakterze prawnym oraz urzędowym. Takie tłumaczenie może być wykonane tylko i wyłącznie przez tłumacza przysięgłego, który to jest osobą wiarygodną pod względem językowym oraz merytorycznym. Wśród powszechnie tłumaczonych pisemnie dokumentów można wymienić: osobiste dokumenty wydane w Polsce i zagranicą, zgodę na wyjazd dziecka za granicę, skrócone i pełne akty urodzenia i zgonu, świadectwa zawarcia związku małżeńskiego, paszporty, pozwolenia na pracę, dowody osobiste, testamenty, orzeczenia sądowe, karty i świadectwa przebiegu studiów i dyplomów, dokumenty samochodowe takie jak: umowa kupna, dowód rejestracyjny, świadectwo homologacji oraz dokumenty z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego. Oprócz tłumaczeń pisemnych są dokonywane tłumaczenia przysięgłe ustne. Taka forma ma miejsce podczas postępowań sądowych postępowań na policji, rozpraw sądowych oraz podczas spotkań u notariusza, w czasie podpisywania przez strony aktów notarialnych. Ponadto forma ustna ma powszechne zastosowanie w czasie ślubów cywilnych, umów międzynarodowych, tłumaczeń w urzędach i instytucjach państwowych oraz tłumaczeń walnych zgromadzeń akcjonariuszy i udziałowców.


Tłumaczenia przysięgłe są sporządzane w postaci wydruku, który to musi być opatrzony odpowiednią pieczęcią biura tłumaczeń, która zawiera imię i nazwisko, nazwę języka w jakim się specjalizuje osoba oraz pozycję na liście tłumaczy przysięgłych. Dokument taki musi być zawsze fizycznie przekazany klientowi. Tłumacz przysięgły może dokonywać tłumaczenia zarówno dla osób prywatnych jak również organów państwowych takich jak: sądy, policja czy prokuratura. Ponosi on całkowitą odpowiedzialność za wykonaną pracę. Tłumaczenia przysięgłe dają pełną gwarancję zachowania dogłębnej wierności tłumaczonego tekstu. Tego typu tłumaczenia może dokonywać tylko i wyłącznie osoba, która zdała egzamin ustny i pisemny z umiejętności przekładania z języka polskiego na język obcy oraz z języka obcego na język polski przed Państwową Komisją Egzaminacyjną. Ponadto tłumacz przysięgły musi złożyć przed Ministrem Sprawiedliwości ślubowanie mówiące o sumiennym wykonywaniu swoich zadań, kierowaniu się w pracy uczciwością oraz dochowaniu tajemnicy zawodowej oraz zostać wpisany na listę tłumaczy przysięgłych.


W naszym kraju istnieje wiele profesjonalnych firm świadczących usługi w tym zakresie. Jakość wykonywanych usług gwarantuje doświadczenie pracowników w tej dziedzinie. Oprócz tradycyjnych zleceń, zgłaszanych osobiście w siedzibie firmy, przyjmowane są także zlecenia tłumaczenia przysięgłe online. Biura gwarantują tym klientom ekspresowe tempo realizacji wyceny oraz korzystne ceny świadczonych usług. Firmy z długoletnim stażem obsługują prestiżowe kancelarie prawne, instytuty badawcze, szkoły wyższe, urzędy i organizacje pożytku publicznego. Każe biuro tłumaczeń zapewnia całkowitą poufność i dyskrecję w czasie realizacji zleceń oraz po zakończeniu współpracy. Ponadto gwarantuje całkowite bezpieczeństwo powierzonych danych osobowych. Doświadczeni tłumacze potrafią przetłumaczyć dla każdego nawet najbardziej wymagające i skomplikowane rodzaje dokumentów. Tłumacząc dokumenty i umowy, tłumacz musi dobrze orientować się w systemie prawnym danego kraju, jego niuansach oraz kulturze. Co prawda nie jest konieczne posiadanie wykształcenia prawniczego oraz filologicznego, niemniej obowiązkowe jest dokształcanie się. W ten sposób, tłumacz może poznać terminologię oraz przygotować się merytorycznie do wykonywania pracy.Tłumaczenie umów może mieć duży wpływ na przebieg negocjacji. W razie wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości, mogą one zostać zerwane. Warto zatem, aby ważne dokumenty oddać w ręce profesjonalistów z doświadczonego biura tłumaczeń.

ZAŁĄCZNIKI